Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijn de appelboomen, tot de le categorie behoorende, nog goed in blad en de bladeren levend,g-groen van kleur, met de twee laatste i!

gedeS/k „TkleTd. eI'°0S M blad"™ * °<

Al de proefnemingen en waarnemingen leiden derhalve tot de slotuitkomst:

Overal waar gras rondom de boom en staat - en hetzelfde

geldt, zooals w ij boven aantoonden, voor onkruid - hebben de boomen een z 1 e k e 1 ij k u i t e r 1 ij k, de groei is a e r i n «• de kleur van de schors ongezond, de bladeren zijn kle?ner

L g?rineeerPDe hger Vruchten z 5° kleiner, de oogst

is geringer. De boomen maken «enen armoedigen indrfkzi] kwpen langzaam, maar d u i d e 1 ij k weg. '

tz:„r^rrmet ?r'lhorm- 'l z!j Ms kro<m-

«-n- e'b>e'oot s,nds ee"

De resultaten geven reeds nu aan de proefnemers aanleiding te verwichten

mate°lr„ïl >™deze.,fde verschijnselen in meerdere of mindere

zich zullen voordoen, zooals zij reeds in dit jaar (Juli) zich hebben vertoond.

III.

, ^9" derhalve de in de bovenstaande, vrij uitvoerig beschrevene proefnemingen nSii^dear/JZingen' ?aï he- Zaak V°°r de Boomgaardeniers zoo spoedt

toeT'weren dê"tod? "Tl"'""''^"Wd" fta de En™

meer hebben het armzalig uiterlijk'dTridTthans voord^T^ooTht^oogtlnTn scherpzinnige" opmerker, dan zullen zij daardoor zich zeiven een groofvoordeel

VAN DENeOOGST?eRO^TD#Rn he^b<in ^getoond, ,iilt de HOEVEELHEID Ü.Ü(*S1 GROOTER en DE HOEDANIGHEID VAN HttT VRTTTT

SpTbÈn^t1■■ÏSÏ'5 !n; uehn °™n omhd «gSFSïï'ïï

MENTEN? ' Ontstaan daaruit geen „KLINKENDE" ARGU-

Maar er is meer.

t Zal misschien niet ondienstig zijn er hier op te wiiVp» Hnf b'-.i; i/ ■■ ZeesXeü Zij"' die V°°ral bij dC VOediDg Va" 0ÜZe v-ch'tboom!?'IrJSÏÏ

°DZe 'bemestingsleer voor den Tuinbouwer. Zwolle, W. E. J Tieenk .Hink (1900)», is er door ons uitvoerig op gewezen, waar de bemesting der ooft joomen ter sprake is gebracht, dat over het agle,„een ome vruchtboomen s ee . gevoed werden en nog worden. Wij wezen er toen reeds op, dat I te voeding de oorzaak is van het weinig weerstandsvermogen tegen allerlei ««„vallen van ziekten en insecten. Ruim voedsel zal hun weerstandsvermogen vergrooten.

Sluiten