Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1837. Cent. S, misslag N. & v. i>. Chijs, 92

1837. Idem „ 92

1838. Twee cent. S „ 91

1838. Cent. S „ 92

1839. Gulden „ 74

1839. Cent- S „ 92

1840. Twee cent. S „ 91

1840. Cent. S „ 92

1856. Idem „ 83

1857. Idem „ 83

1857. Halve cent „ 86

1858. Een tiende gulden „ 78

1858. Twee en een halve cent. . . „ 81

1858. Cent „ 83

1858. Halve cent „ 86

1859. Cent „ 83

1859. Halve cent „ 86

Nederlandsch W e s t-I n d i e (Suriname): 1679. JOHAN HEINSIUS. 1678—1680.

Vierduit, keerz. glad, groote

stempel VERKADE 1147

1679. Vierduit, keerz. glad, kleine

stempel „ 1147

1764. Societeit van Suriname. Duit

(WlGBOLT CRÜMMELIN) . . „ II52

1794. Een vierde gulden. U. . . . „ H44

Sumatra (A t j e h):

INAJAT SjHAH ZAKIATOE'DDIN :

± 1680. Mas. g. 0.5 gr MlLLIEs 140

± 1680. Kasja of Ka. T „ 152

Sumatra (P a 1 e m b a n gj:

1203. Mohammad Baha'ok-d-din

(1776-1803). 17^9/90 Piti-teboh „ 192

Sluiten