Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE TUBERCULOSE ALS ZIEKTE.

Tuberculose is een meestal slepende ziekte, die zich kenmerkt door bepaalde verschijnselen, gemeenlijk de longen en op zeer jeugdigen leeftijd de hersenvliezen aantastend of vaak zich nestelend in de gewrichten. Feitelijk wordt echter geen enkel orgaan gespaard. Tot oorzaak heeft deze ziekte, welke zich kan uiten op zoo geheel verschillende plaatsen van het mcnschclijk lichaam, een uiterst klein, voor het bloote oog onzichtbaar organisme: de tuberkelbacil.

Nog niet zoo heel lang kennen we den tuberkelbacil als den verwekker dezer ziekte, doch vóór de oorzaak bekend was, kenden en onderscheidden de geneesheeren reeds tal van verschijnselen der tuberculose, die hen er toe brachten de ziekte scherp te scheiden van andere ziekelijke aandoeningen.

Hoewel Villemin in 1865 reeds had gevonden, dat de oorzaak der tuberculose te zoeken was in ziektekiemen, die van buiten af het menschelijk lichaam binnendringen, was het voor Robert Koen in 1882 weggelegd de tuberkelbacil als afzonderlijk organisme te kwecken en met strikte zekerheid aan te toonen, dat deze ook inderdaad als de verwekker dezer ziekte moest beschouwd worden.

Dit groote feit is voor de nadere kennis en de leer der tuberculose de sleutel geworden tot een onafzienbare reeks van nieuwe gegevens, die niet alleen een waardevol bezit aan wetenschap werden, maar tevens een bruikbaar materiaal leverden tot rationeele bestrijding der ziekte. Door de gewichtige ontdekking van den bacterioloog Koch zijn nieuwe banen geopend, niet alleen tot opsporing en herkenning der ziekte, maar deels ook tot genezing van die ziekte, waartegenover de oude geneesheer slechts staan kon met een bang hart, een nietweten en met een schoonschijnende bodemlooze hoop voor de toekomst van den lijder.

Na den tuberkelbacil als oorzaak te hebben leeren kennen, lag het voor de hand op te sporen, hoe die bacillen nu toch wel het menschelijk lichaam konden bereiken en binnendringen en na te gaan onder welke condities deze organismen zich het geschiktst ontwikkelden en

Sluiten