Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Williams, Fowler aangetroffen worden, komen overeen in hun lof over het nut der sanatoria, en de fransche schrijvers der onlangs in het licht gegeven monographie over de tuberculose: E. Mory en L. Bernard stellen de Duitsche arbeid tot stichting van sanatoria aan Frankrijk ten voorbeeld.

Om het oordeel van eenige gezaghebbende mannen in ons vaderland te doen kennen, laat ik hier volgen wat Dr. N. van Spanje, de onder de katholieken welbekende geneesheer-directeur van het O. L. VrouweGasthuis in onze hoofdstad, schreef in 1904 in het Katholiek Sociaal Weekblad:

„Wel hem, die tijdig opname in een sanatorium kan vinden; zijn „kansen op volkomen genezing zijn groot. Goede voeding, frissche „lucht, zorgvuldige verpleging, regeling van rust en beweging brengen „hem weer in staat, zijn gewone bezigheden te hervatten. Zijn verblijf aldaar is voor hem van ongekende waarde."

Nog niet lang geleden kon de hoogleeraar Talma in zijn zoo sceptisch schrijven „Over de hoofdpunten in den strijd tegen de tuberculose", tot deze uitspraak komen:

„Mijne ervaring is nu deze, dat de resultaten van de sanatorium„behandeling schitterend zijn, als de huisarts van de patiënten kennis „genoeg heeft om in het begin de tuberculose te herkennen en de „sanatorium-geneesheer en de patiënten geduld genoeg hebben 0111

„de sanatorium-behandeling lang genoeg vol te houden Als de

„sanatorium-behandeling goed is en lang genoeg duurt, kan zelfs in, „naar het eerst scheen, wanhopige gevallen genezing worden verkregen."

„Ik ken personen, die, ook naar mijne meening verloren waren en „toch genezen zijn, zij het ook na een verpleging van jaren."

Waar zoo de scepticus onzer klinici spreekt, past het ons warme optimisten van de daad te wezen.

Een optimisme op redelijken grond, zooals hier werkelijk het geval is, kwam nimmer bedrogen uit.

Het is een zegen te achten, dat de medici aan het ziekbed met hun vragen en denken tot opsporing der ziekteoorzaak niet alleen bij den zieke en in de ziekekamer zijn gebleven, maar dat zij aan de

Sluiten