Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

na de stichting een patiënt kosteloos in het sanatorium te doen verplegen, behoudens het in art. 17 bepaalde.

Voor vrije bedden bij legaat gesticht, gelden de regels, bij het tweede lid bepaald.

Art. 7. Leden Oprichters zijn zij, die ten minste één aandeel van ^ IO°' a's renteloos voorschot nemen, waarvan de terugbetaling slechts kan worden gevorderd in geval van ontbinding der Vereeniging, voor zooverre de penningen, na betaling der andere schulden, strekken.

Gewone Leden zijn zij, die zich verbinden tot een jaarlijksche bijdrage van ten minste ƒ 5.

Begunstigers zijn zij, die zich verbinden tot een jaarlijksche bijdrage \ an minder dan ƒ 5, doch van ten minste ƒ 1.

ALGEMEENE VERGADERING.

Art. 14. 1011 minste eenmaal in het jaar, in den regel vóór of in de maand December, wordt door den voorzitter der vereeniging eene algemeene vergadering belegd van den Raad van Bestuur met de leden der vereeniging.

CORRESPONDENTSCHAPPEN EN AFDEELINGEN.

Art. 15. Door den Raad van Bestuur kunnen correspondentschappen worden aangesteld om in verschillende gemeenten werkzaam te zijn ter bereiking van het doel der vereeniging.

Art. 16. Door den Raad van Bestuur kunnen met gelijk doel afdeelingen van minstens 30 leden worden opgericht, welker grenzen door hem worden vastgesteld. Aan het hoofd hiervan staat een afdeelingsbestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij worden uit en door de leden in het ressort der afdeeling gekozen.

Sluiten