Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOOR I).

Enkele jaren geleden heb ik een roman geschreven, getiteld „De Bokkenrijders-' ').

Ik heb in dit werk het ontstaan dezer rooverbende, welke op het laatst der vorige eeuw het Zuidelijk gedeelte van het tegenwoordig Limburg, onveilig maakte, verhaald: ik heb, steunend op historische gegevens, een tamelijk uitvoerige schets gegeven van hunne bijeenkomsten en van de daarbij gebruikelijke formaliteiten; ik heb niet geschroomd om feiten te vermelden, om namen te noemen, waardoor ik den toorn van velen heb opgewekt, zooals mij gebleken is uit verschillende brieven, vol bedreigingen, mij door anoniini toegezonden.

Niettemin waag ik het nogmaals eene novelle te geven, aan de Bokkenrijders gewijd.

Ten einde niet in herhalingen te treden heb ik ditmaal tal van détails en beschrijvingen weggelaten, welke reeds in genoemde roman zijn opgenomen.

Mocht deze novelle een zekere belangstelling tot meer en nauwkeuriger weten opwekken bij enkele mijner lezers, dan neem ik de vrijheid hen te verwijzen naar het door mij vroeger geschreven werk en naar de geschiedkundige bronnen daarin vermeld.

Mr. L. H.

') Verschenen bij de Uitgevers-Maatschappy „Elsevier" 1895.

Sluiten