Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geen antwoord slechts een diep zuchten en Uan plotseling een snikkend, kennend huilen.

Thans 't medelijden, 't medevoelen in •

haar de blijde, voor dat rampzalig wezen door haai plotseling, onverwacht .net slechts enkele woorden vernietigd, beroofd van al haar weeldegeluk.

U ziet het, Mevrouw," vleit zij zacht, vertrouwel.k streelend haar hand: ,'t gaat niet; wij kunnen met 1.« elkander blijven.' „ , ^

Je maghem niet van ons wegnemen, gilt de an le

in vertwijfeling; „je mag hem niet ongelukkig maken, ie mag zoo wreed niet zijn tegenover je tand.

lk! wreed tegenover hem; ik! mijn jongen ongelukkig maken! Ik begrijp u niet, Mevrouw.

Alles alles wat wij bezitten, zal eenmaal zijn eigt dom zijn; hij zal rijk zijn; hij zal worden een man van rang, van aanzien, geacht, geëerd overal, dooi .ede en dat alles mag je hem niet ontstelen, je mag zijn

komst niet vernietigen." , ,

„Alles, alles zijn eigendom," herhaalt preve ei <

i ■ li iw fa ntHsie ziet ze reeds haar kind alt. een moeder en ui hare fantasie ziei ze

slanken jongen man, met het mooie gezicht van haren

t ,g doetfnrijke,weelderigekteeren, als den bewoner

van ^en groot kasteel, als den gebieder van tal van dienaren, die allen hem eeven en liet hebben en .. . . • kan rij daar tegenover stellen; mets, mets, t geld

zuinig, zoo gierig heeft l*»,*ard jan,i la, heelt ze lrij haar vlucht moeten laten 111 de hut 11» zeker gestolen door die ellendelingen, die haai ie > •' beledig,, met de gemeenste -h^w<»rd«, die^ni

zelfs hebben geslagen; ann zal hij zijn »ij »* >

Sluiten