Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„den heiligste onder alle menschen, liet volmaakte ideaal van den Israëliet, die de gemeenschap met God onafgebroken onderhield." Dit is zeker eene groote stap vooruit, maar het is nog niet de volle erkenning. Men heeft Christus Jezus zoo lang miskend van Joodsche zijde, dat iedere oprechte en gewillige erkenning een teeken des tijds is, een teeken ten goede, een teeken dat Israël inderdaad zijne plaats onder de volkeren weer zal gaan innemen, als een „koninkrijk van Priesteren", onder den eeuwigen Middelaar, Profeet, Hoogepriester en Koning Jezus Christus. Maar dan zal ook een ieder dienen te erkennen, dat Jezus, om zoo heilig te zijn, ook waarachtig moest zijn; want als hij niet waarachtig was, was hij geen waar, veel minder de beloofde Profeet.

En als de Waarachtige heeft Hij mt een plechtige eedzwering voor Cajafas, den Hoogepriester, betuigd (Mattheus 26, vers 63 enz.) dat Hij is de Messias, d. w. z. Christus of de Gezalfde, Gods Zoon, of het afschijnsel van de heerlijkheid des Vaders, de Schechina, de Engel des Verbonds in menschelijke gedaante (Maleachi 3, vs. 1). Acht gij dat te hoog of onmogelijk, of strijdig met Gods eenheid, dan treft het verwijt het Oude zoowel als het Nieuwe Testament, terwijl gij toch niet zult beweren, dat uwe rede of de mijne de maatstaf kan zijn voor Gods bestaan en heerlijke hoedanigheden. Nooit zult gij God in waarheid uwen Vader noemen dan in dezen Zijnen Zoon, en nooit zult gij aandachtiger kunnen spreken: „Hoor Israël, de Heere onze God is een eenig God" dan door de Schechina en den Geest Gods. En niet eerder zal de Heere Eén zijn, en Zijn naam Eén, d. w. z. in Zijne levende eenheid worden erkend, dan wanneer gij kinderen Israëls u in oprechtheid zult wenden tot Hem, die wacht om u genadig te zijn, die aan de rechterhand zit der Majesteit Gods, wiens schepter reeds is uitgegaan van Zion, en die eens zal regeeren van zee tot zee, en ter neder werpen alle vijanden van Gods Koninkrijk, en alle onrust, allen opstand, allen oorlog

Sluiten