Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brandend ongeduld zien zij den strijd tegemoet. Thans is hunne schare versterkt door Dorus Ackermans, op dit oogenblik achttien jaren, den leeftijd, waarop hij volgens het reglement mag deelnemen aan de worsteling van het Kerstbrood.

C) ditmaal zijn hunne harten vol vertrouwen, ditmaal zijn ze bijna zeker van de overwinning.

t Is een reus, die Dorus, bijkans zes voet lang en sterk, sterk, 't is ongepermitteerd zoo sterk als hij is, zooals zijn kameraden beweren; als hij op het land den ploeg vasthield dan konden geen twee paarden hem van de plaats trekken; laatst heeft hij nog heel alleen het ijzeren aambeeld uit de smidse gedragen; ze hebben ditmaal compassie met dien kerel uit Bornsheim; hun Dorus zal hem zeker lijn knijpen, als hij hem te pakken krijgt.

Weken te voren reeds overwegingen, beraadslagingen, tusschen de jonge Eckeldonckers, vereenigd in een schuur, want hunne plannen moeten geheim blijven; de jongens uit andere gemeenten mogen niet weten op welke wijze zij voornemens zijn hen te bestrijden.

Vlugge Manes, de schïeper, moet zoo spoedig het Korstbroodje in den kring wordt geworpen er heen ijlen; er is niemand, die zoo hard kan loopen als hij; Peter van het Höfke en Guillaume van de Proosdie zullen terstond hem volgen en hulp verleenen.

Heeft Manes het broodje het eerst in handen, dan is reeds een groot voordeel behaald, omdat de

Sluiten