Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij zijn oudste dochter Margaretha ten huwelijk aan Hendrik van Luxemburg, den zoon van den door hem verslagen vjjand.

En alles wat ik je nu verteld heb, dat kan je hierin lezen, hier in dit boek, geschreven door van Heelu, zeil een Brabander, zooals ik je al heb gezegd, en hij grijpt het lijvig foliant met de gore perkamenten banden, rustend op den lezenaar van roode peluche met gouddraad gestikt.

Hoezeer de Limburgers deze bewijzen en erkenning voor den hun betoonden moed op prijs stelden, toch bleef de geleden nederlaag in hunne herinnering; die smet mocht niet blijven kleven op de geschiedenis van het edele volk.

't Heeft lang geduurd, eer dat zij dit ideaal hebben bereikt — bijna honderd jaren.

In liet jaar 1:5/1 staan Eduard van Gelre met zijn schoonbroeder en bondgenoot, den hertog van Gulik, weer tegenover de Brabanders.

In het leger van Gelre's graaf weer tal van Limburgers, onder bevel van Otto Scravendisch, den achterkleinzoon van Clemens.

Bij Baesweiler in de onmiddellijke nabijheid van het Limburgsch dorp Kerkrade komt het tot een treffen. De Gulikers, niet bestand tegen den overmachtige vijand, wijken reeds; klaroenen schallen, bazuinen schetteren en de Limburgers, aangevoerd door Otto Scravendisch, werpen zich op hunne tegenstanders.

Deze, dien ontstuimigen, verwoeden aanval niet verwachtend, deinzen terug; immer vervolgd door

Sluiten