Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wereld gaarne dienstbaar in zulk een heilloos werk, hoe zwak is ons eigen vleesch en bloed en laat zich zoo licht door verborgene eigengerechtigheid bedriegen, om de rechtvaardigheid door het geloof in Jesus Christus alléén (zij het niet in woorden, dan in daden) te laten varen voor wat menschen werken, doen en drijven ! Daarom heeft de Kerk, ja ieder mensch Gods, immer noodig gereformeerd te worden en aan deze reformatie heeft deel een iegelijk, die gelooft en alzóó onder de heerschappij der genade staat, dat de Heere hem van alle eigene werken afbrengt om alleenlijk te gelooven, om !in den Heere Christus te wandelen, — geworteld en opgebouwd in H e m en bevestigd in het geloof, — gelijk hij Hem door Gods genade heeft aangenomen als zijnen eenigen en algenoegzamen Zaligmaker. —

2. Is het ons nu eenigzins voldoende gebleken, hoe de Kerkhervorming is ontstaan, dan wordt het ook voor aller oogen openbaar, welken zegen zij heeft aangebracht. —

Het is alleszins waar, dat door haar de Kerk van Christus is verlost geworden van de hiërarchie of priesterheerschappij der Roomsche Kerk, en desgelijks, dat door haar groote vrijheid is aangebracht om Gode te leven en te dienen naar de inspraak van het geweten. — De Roomsche hiërarchie bediende zich van hare eigene leeringen, inzettingen en werken om over de menschen en hunne gewetens te heerschen. Luther zelf heeft allermeest dien zegen van het Evangelie des Heeren Jesus ontvangen, dat hij van deze priestermacht is verlost geworden. Echter niet anders dan in eenen weg van lijden en versmaadheid om des VVoords wille, gelijk Petrus zegt: »Wie in het vleesch geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde." I Petr. 4:2. —

Want heeft de leugen der eigengerechtigheid bij elk namaaksel der Reformatie het noodig om te beweren, dat Luther en de andere Hervormers zich hebben a fges cheiden van Rome's Kerk, zoo leert ons de geschiedenis veeleer, dat zij, alléén, omdat zij de genade Gods en de rechtvaardigheid door het geloof in Jesus Christus handhaafden tegenover

Sluiten