Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rondschrijven werden de verzekering-maatschappijen aangeraden, van de door deze vereenigingen aangeboden gunstige gelegenheid, gebruik te maken, en de voor genezing vatbare longzieken, onder medewerking van de ziekenkassen die toch ook bij een goede gezondheid van de arbeiders zijn geïnteresseerd, een goede geneeskundige behandeling ten deel te doen worden.

De genezings-principes in de sanatoria zijn hygiënischdiëtetische: frissche lucht, krachtige voeding, goede huid-kuituur, en het aanleeren van een gezonde levenswijze. De kosten van de behandeling, die de zieken zelf nooit zouden kunnen betalen, behoeven voor hen nu — bij de invaliditeits-verzekering — geen bezwaar meer te zijn. De kosten per behandelingsdag komen op 4.5 a 5 mark.

De vermeerderde aanvraag naar plaatsing heeft tot een buitengewone ontwikkeling van het sanatorium-wezen gevoerd. Op dit oogenblik zijn er in Duitschland 77 met 6600 bedden in gebruik, waarin gedurende 1901, 11,816 verzekerden werden verpleegd. Ook naar badplaatsen worden de teringlijders gezonden. In 1901 bijv. werden 2000 tuberculeuze arbeiders naar Lippspringe gezonden.

Het is gebleken dat het niet raadzaam is den tuberculoselijder direct na beëindiging van zijn kuur wreer in zijn vroegere omgeving en werkkring te plaatsen. De verzekerde arbeiders worden daarom na afloop der sanatorium-behandeling nog eenigen tijd naar een Reconvalescenten- of Erholungs-inrichting gezonden. In den laatsten tijd is men er zelfs toe overgegaan op het platteland landbouw-koloniën op te richten, die een overgangsstation zijn voor den teringlijder van het Sanatorium naar zijn beroep. Zoo heeft bijv. onlangs de „Landes-versicherungsanstalt

Sluiten