Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ringswet, het voortschrijden van de ziekte trachten tegen te gaan, door den invalide in behandeling te nemen. Ook zóó wei kt zij dus weer mede tot verhooging der volks-gezondheid. Zij kan dit doen door zelf invaliden-inrichtingen te bouwen (o. a. te Braunschweig, Thüringen, Berlijn) of door de invaliditeitsrente-trekkers aan particuliere inrichtingen af' te geven met overlating der rente aan die inrichtitgen. De kosten voor de invaliden-verpleging overtreffen verreweg de renten. De wetgever is zich dit zeer wel bewust geweest, maar had hierbij niet slechts het oog gevestigd op den invalide zelf', maar bovenal op de gezonde arbeiders waartusschen hij leeft. De wetgever is uitgegaan van het dogma dat tuberculose een besmettelijke ziekte is, en heeft op deze wijze de bron van besmetting en ellende, die een teringlijder bij de slechte woningtoestanden voor zijn omgeving is, willen elimineeren.

Uit hetgeen vermeld is moet het ons duidelijk worden hoe enorm groot de invloed is die de Dnitsche arbeiders-verzekering op den stand der volks-gezondheid uitoefent, en welk een belangrijk wapen zij levert in den strijd tegen volksziekten en oeconomische gevolgen daarvan, zoowel middellijk, als onmiddellijk. Hoe moeilijk is het niet bij ons om een behoeftige zieke in een ziekenhuis of' sanatorium (voor minvermogenden a ƒ2.50 per dag!!) opgenomen te krijgen. In de steden dikwijls geen plaats; op het platteland, waar men geheel afhankelijk is van de welwillendheid van de ziekenhuis-directie der naburige stad, een vervelend gehaspel tusschen gemeente en diakonie, die liefst beiden de onkosten van zich willen afschuiven. En daartusschen staat de medicus met zijn patiënt wiens

Sluiten