Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De samenwerking van werkman en werkgever heeft een hooge ideëele waarde. Zij werken samen zoowel in het beheer, als bij scheids-rechterlijke uitspraken. De conflicten tusschen arbeiders en werkgevers zijn in andere industrie-staten (NoordAmerika bijv.) menigvuldiger dan in Duitschland; de strijd is er bitterder en welke wonden de langdurige strikes aan het oeconomisch leven toebrengen is bekend. Waarom de Duitschers in dit opzicht er beter aan toe zijn spruit vermoedelijk grootendeels voort uit de wederzydsche voeling die arbeider en werkgever, juist tengevolge van de arbeider-verzekering, met elkaar hebben. Er is meer samenhang, en daarbij is de zorg voor den arbeider er zooveel beter, en de tevredenheid grooter.

De Duitsche arbeider ziet het dagelijks vóór zich welk een zekerheid de arbeider-verzekering in dagen van nood voor hem geeft. De talrijke ziekengeld-ontvangers, de l1/, millioen rente-trekkers wegens ongeval, invaliditeit of ouderdom zijn even zoovele getuigen voor de waarde van de bestaande inrichtingen, en vormen met hunne familiën een steun voor den socialen vrede; een steun tegen ontevredenheid, haat en anarchisme. Met het gerechtvaardigde verlangen der arbeiders mede stem in het kapittel te hebben is ten volle rekening gehouden: geen gerechtelijke onderzoeking van een ongeval heeft plaats, geen maatregel ter voorkoming van ongevallen wordt uitgevaardigd, geen oordeel over rente-uitkeering wordt geveld zonder de stem van den arbeider. Zoowel bij het scheidsgericht, als ook bij de hoogste rechtbank die in deze questies uitspraak doet, het votum van den arbeider-afgevaardigde geldt evenveel als dat van den president, van den accessor van den Bondsraad, of den werkgever. Hetzelfde geldt feitelijk

Sluiten