Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uw gemoed. Anders wordt het voor mij zoo moeielijk te weten wat gij voor TTw gemoedsleven voor troost, voor levenslicht noodig hebt. En als gij niet kunt wachten totdat ik met huisbezoek bij U kom, wel, ik heb niet de gave van het gedachtenlezen, komt gij dan tot mij. Het zal mij een eer zijn indien de pastorie, die uwe gemeente mij ter bewoning gaf, aldus het middelpunt kon worden voor Uw en voor ons geestelijk leven.

Tot de ouders heb ik het vriendelijk verzoek mij hunne kinderen, die daarvoor in aanmerking komen en den leeftijd bereikt hebben, ter leering te zenden. Ik vertrouw dat gij allen U met mijne zienswijze zult kunnen vereenigen, dat godsdienstig leven eene zaak is, die reeds in de jeugd moet worden aangekweekt. Wij doen dat wel niet meer op de wijze, die bij ons voorgeslacht in zwang was, maar dat het moet geschieden, daarmede zult gij het met mij eens zijn. En dat te meer, omdat in dezen tijd van veel en gemakkelijk verkeer, van veelal zwaren bestaansstrijd, bij de hoogere eischen aan de verstandelijke ontwikkeling gesteld, het gemoedsleven wel wat gevaar loopt in den hoek gedrongen en verwaarloosd te worden. Wordt in zulke omstandigheden niet er voor gewaakt dat de jeugd, behalve voor den bestaansstrijd, voor bet leven wordt opgevoed, behalve het verstand het karakter gevormd krijgt, dan zal ons nageslacht allicht rijker in kennis worden dan wij, maar armer in levenskunst, in de bekwaamheid om aan 's levens wisselingen en kansen het hoofd te bieden en door alles heen een onbezoedeld geweten, liefde voor het leven, geloof in de toekomst te behouden.

Op welke wijze ik mij voorstel de catechesatiën te regelen, zal u nog nader worden bekend gemaakt.

Tot Igeachte Kerkeraad, heb ik het verzoek mij, die 1111 voortaan als lTw voorzitter zal optreden, niet alleen ambtshalve als zoodanig in Uw kring op te nemen, maar ook met die genegenheid, die voor onze vruchtbare samenwerking noodig is.

(Jij zijt begonnen mij met vertrouwen tegemoet te komen en het is mij eene behoefte u en vooral uwe gemeente die mij op zoo eervolle wijze tot de ambtsbediening in uw midden riep, te danken voor het vertrouwen dat gij daarmede bewezen hebt in mij te stellen. Ik waardeer dat vertrouwen in hooge mate en vind er aan-

Sluiten