Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich badend, heerlijk Zion daar ginds met zijn heiligen tempelberg, op welks kruin zich als een schitterend diadeem, stralen schietend naar alle wereldoorden, verheft de aardsche woning God's, het verbindingspunt tusschen aarde en hemel, het middelpunt van Israëls godsdienstleven, thans wel is waar nog sluimerend; en hij wijst ons met hartstochtelijkheid ook op die huizen, te midden van zoovele andere, waar de lamp Gods nog niet is uitgebluscht en waarvan de afstraling zelfs ons in de verte bereikt; en door den schoonen, verrukkelijken aanblik overweldigd, lost zich die onstuimige woordenvloed op in een innig, onbegrensd zielsverlangen, om naar dat Zion voor altijd te mogen henen trekken, om in dat Zion, den aangewezen zetel der regeering, in dat Zion, waar hij te voren reeds tijdelijk verblijf had gehouden, voortdurend te mogen toeven, voortdurend te mogen verwijlen, voortdurend te mogen arbeiden aan de stoffelijke en geestelijke opbouwing van het volk, waarover hem, als gezalfde Gods, eenmaal de leiding was toevertrouwd; in dat Zion met andere geloofsgetrouwen te mogen betreden den tempel des Heeren; en met smachtend gemoed richt hij, te midden van zijne tot geestdrift gebrachte omgeving, zijn blik hemelwaarts en smeekt vurig om bevrediging van dit zielsverlangen, vervulling van dien hartewensch; en duizendvoudig wordt in het rond weerkaatst die ééne ontboezeming, waarin geheel zijne ziel zich uitstort:

-pm:=»n ^ni -|cnp in 'iisra' ^nr non -jncKi -pw rfeM O! zend toch Uw licht en Uwe trouwe, mogen zij mij begeleiden en mij brengen naar Uwen heiligen berg en naar Uwe woningen! ....

Maar, M. Vr., ik sta thans niet hier voor U, om U te spreken over het verleden, om Uwe gedachten te verplaatsen naar lang vervlogen tijden! Neen, ik wil U spreken over het heden, over het werkelijke, tegenwoor-

Sluiten