Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En als dan die staf, ook ontdaan van dit rijk geborduurd gewaad, zich in zulk een schoonen vorm aan ons vertoont, dan begrijpen wij ook zijn hooge beteekenis in ons geschiedverhaal; dan begrijpen wij ook, waarom Mozes in dit gewichtig oogenblik dien staf als middel moest bezigen om de gemeente bijeen te brengen, om haar het verlangde water te verschaffen. Maar dan begrijpen wij ook dat de woorden myn riN ^npni nuon pn np van diepe beteekenis kunnen zijn voor hem, die geroepen is Mozes' werkkring onder Israël voort te zetten, aan de geestelijk dorstigen in de woestijn het verlangde geestelijke water, den lafenisdronk des gemoeds te verschaffen ; en dan zie ik in deze woorden in scherpe lijnen afgebakend de hooge, gewichtige taak, die ik in deze gemeente zal hebben te vervullen, en het is mij, als klonk in dit plechtig en ernstig oogenblik ook mij het goddelijk woord in de ooren: myn nu 'vipm noan pn np. „Neem den staf op, dien Gij reeds een .aantal jaren te voren elders hebt gedragen, dien staf, de verpersoonlijking van Israëls omvangrijken, aan verscheidenheid zoo rijken godsdienst, en tracht nu deze gemeente bijeen te brengen, haar om dien staf te vereenigen, haar te brengen onder de bekoring van zijne schitterende hoedanigheden, haar te bezielen voor de heerlijke denkbeelden, waarvan hij het onvergankelijk symbool is!" En als ik mij dan gereedmaak om aan die hoogst vereerende goddelijke roepstem te gaan gehoor geven, en ik mij afvraag, hoe zal ik die grootsche taak, daar op mijne schouders gelegd, gaan volbrengen, dan treedt het beeld van Mozes mij weder voor den geest, en ik zie hem daar staan, opvangend de goddelijke opdracht vova ;p:i cn'ry1- y^cn \s crnrO. „Spreek tot de rots ten hunnen aanzien en zij zal haar water te voorschijn doen komen", en ik zie hem dien goddelijken stat met inspanning slaan op de rots, en ik lees de diepe droefenis van zijn gelaat, en ontwaar de heete tranen in

Sluiten