Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE SALONICENSCHE JODENGEMEENTE.

DOOR

maurits wagenvoort.

Te Thessalonlka is de Jodengemeente een levende exegeRe van liet, Oude Testament. In deze Makedonische stad is de schoonste scherf bewaard gebleven van het door zware noodlotsslagen vergruizelde volk van Jahve. Hier is nog altijd het «Toodsche leven te toetsen aan de Mozaïsche wetsteenen van het Oude Verbond. Nergens elders in het Westersche of in het Oostersche leven is het billijkerwijze geoorloofd de mannen van Israël te beoordeelen naar de Jodentypen, die men er ontmoet. Lang voor de overwinning der christenheid hebben de Joden in de Verspreiding den rug moeten bieden aan de slagen van den hekel der volken, dien hun hoogmoed van Gods uitverkorenen te zijn, gepaard aau hunne physieke en moreele hebbelijkheden opwekte. Het Roomsche en Orthodoksche geloofsfanatisme deed tijdens de Renaissance wat er nog ontbrak om hun degradatie volkomen te maken. Maar niets is hun eigenaardig volksleven noodlottiger geworden dan de vrijheid en de eenigszins spottende onverschilligheid, welke zij in bet Protestantsche Europa: ten onzent, Engeland, en Noord-Duitschland hebben gevonden. De Joden zijn AngelSaksers d'avant la 1 e 11 r e. Eigenschappen, welke hen gehaat maakten onder de volken ten Zuiden en ten Oosten: een krachtig nationaal zelfbewustzijn, een ontoegevelijke trouw aan den godsdienst en de zeden hunner vaderen, een winstzucht zonder gewetensbezwaren, en de neiging om langs den kortsten

weg op hun doel af te gaan over de slachtoffers, die zij

III

Hl. y

Sluiten