Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangewend, meer mogen heeten, die als geneesmiddelen voor nerveuzen, in de pers dag in dag uit met de ree ame

bazuin aangeprezen worden.

Hiermee zijn alle oorzaken niet opgenoemd, haar aantal is veel grooter, de beteekenis van eenige afzonderlijk is hier boven nog lang niet naar waarde uiteengezet, wij moeten ze aan een nauwkeuriger onderzoek onderwerpen. Slechts hij, die de oorzaken kent en den wil bezit, ze geen voet te geven, kan zich genezen, en zich bevrijden van de boeien, die zijn geestesarbeid hinderlijk zijn. Maar niet zich zelf alleen kan hij naar geest en lichaam verjongen en conserveeren, doch ook zijn kinderen kan hij, zoo hij het geluk heeft die te bezitten, tot waardige leden der maatschappij opvoeden, zoodat zij niet als minderwaardig op zij geschoven worden, maar geheel en al in staat zijn te beantwoorden aan de eischen, die het leven in onzen tijd stelt.

3. Hoe men de ziekte voorkomt.

De gewichtigste taak van hem, die nerveusheid wil voorkomen, bestaat hierin, dat hij vatbaarheid reeds bij kinderen bekampe en alles verre houde, wat in de kinder- en schooljaren, in den tijd van de sexueele ontwikkeling, in de pubertas, het lichaam verzwakt en de stabiliteit van den geest vermindert. Kinderen moeten verstandig, evenmin verwijfd, als ongerijmd gehard en streng opgevoed worden.

Geeft men elke gril toe, wordt het lichaam in de teere periode van ontwikkeling reeds met koele douches gekweld of angstvallig beschermd voor elke verandering van temperatuur of weer, dan ontstaat er lichamelijk en geestelijk een gemis aan weerstandsvermogen. En juist dat gemis is

een kenteeken van de kwaal.

Een gezond gestel erft een kind van gezonde en krachtige ouders, het is het beste erfgoed en de kostbaarste uitzet door ouders aan kinderen op hun levensweg mee te geven. Is echter de vader of de moeder zwak van bouw, is de vader — tot dusver komt dit bij de moeder minder voor - aan alcohol of morphine verslaafd, of lijdt een der

Sluiten