Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kinderen te spoedig na elkaar, terwijl er zelfs kraamvrouwziekte bij komt, worden de borsten ontstoken, wordt de moeder zoo bevreesd, dat ze haar kind niet voeden kan, dan wordt het weerstandsvermogen der zenuwen zeer geknakt en de grond gelegd voor zware zenuwziekte. Verstand, inzicht, matigheid kunnen het kwaad dikwijls voorkomen of het tijdig den kop indrukken.

Het huwelijk voorkomt meestal de ziekte, maar geeft er helaas ook dikwijls indirect aanleiding toe. De menschen zijn door geaardheid, opvoeding, opinie te verschillend, dan dat man en vrouw steeds met elkaar harmonieeren, vooral in 'tbegin van het huwelijksleven. Het ontbreekt dan.niet aan onmin, verdriet en leed, die hun spoor afdrukken in geest en gemoed.

In de jonge meisjesjaren wordt veel verkeerds gedaan tengevolge van een onjuist inzicht der ouders in opvoeding en vorming. Een meisje, lichamelijk nog niet op volle sterkte, moet in de jaren van haar groei alle schoone kunsten beoefenen. Zij moet kunnen piano spelen, teekenen, schilderen, mooi en klassiek kunnen zingen en daarbij nog dikwijls tot laat in den nacht in gezelschappen en op bals verkeeren en levendige gesprekken voeren over de nieuwste litteratuur. En hoe kan zij daarvoor tijd en vooral kracht vinden? Moet daarbij niet haar gezondheid, lichamelijk en geestelijk, te gronde gaan? Moeten onze jonge vrouwen daardoor niet zonder eenig voorbehoud vervallen in de kwaal van onzen tijd?

Helaas is het niet alle meisjes vergund haar eigenlijke bestemming te bereiken en een trouwe echtgenoote en moeder te worden. Onoordeelkundige opvoeding en verkeerde standsbegrippen zijn hieraan dikwijls schuld. De dochter is niet huishoudelijk opgevoed en stelt eischen, waaraan een ambtenaar of een handelsman, niet beantwoorden kan. Of zij wil haar hand niet schenken aan een jongen man, wiens stand door zijn beroep beneden dien van haar vader is. Ware men minder veeleischend en huishoudelijk meer bekwaam, men had een vasten grondslag voor huwelijksgeluk. Aan de andere zijde is de moderne emancipatiewoede der dames zoo groot, dat zij naar zelfstandigheid streven, den man willen evenaren en op de

Sluiten