Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoogeschool studiën ter hand nemen, waartoe haar de voorafgaande vorming, en de noodige kracht, en het noodige uithoudingsvermogen ontbreekt. Sterft de vader vroeg, zonder vermogen na te laten, dan dwingt dikwijls de nood menig jong meisje, dat ze, om een bestaan te veroveren, zich bekwaamt voor onderwijzeres, telegrafiste, ziekenverpleegster, tooneelspeelster en gouvernante. En zoolang de krachten voldoende zijn, zal haar streven haar brengen tot een vervulling van haar wenschen.

Helaas moeten zij dikwijls werk boven haar krachten doen en de beklagenswaardigen kunnen den strijd niet strijden. Zij worden nerveus in den hoogsten graad en uit den dienst, tegen de drukte waarvan zij niet opgewassen waren, ontslagen. Talrijke voorbeelden toonen dit aan. Slechte voeding en behandeling, en valsche schaamte over de ondergeschikte betrekking doen dan het overige, om den val te verhaasten en de uitputting der zenuwen te volmaken.

Niet zelden worden vrouwen in de kritieke jaren van de ingrijpende lichaamsstofwisselingen en oude jonge juffers, die de veertig voorbij zijn, in het gevoel van hun eenzaam bestaan, mismoedig, ontstemd en zenuwzwak. Juist hetzelfde verschijnsel merkt men op bij mannen op hoogen leeftijd, wanneer de lichaamskracht afneemt, het huwelijk kinderloos bleef, of hun vrouw hun vroeg door den dood ontrukt werd. Heeft het lichaam in dat geval een natuurlijk fond van physische en psychische kracht, dan komt hij met behulp van geschikte middelen ook deze aanvechting van zenuwzwakte te boven.

4. De genezing.

Reeds door de bespreking van de middelen en wegen, die geschikt zijn, om 't ontstaan van nerveusheid te verhinderen, hebben we een breede rij geneesmiddelen aangestipt, waar we nu nader op moeten ingaan.

Hoe kan ik mij genezen? Hoe zal ik mijn leefwijze regelen, om bevrijd te worden van die leelijke zenuwkwaal, die mij verhindert de plichten van mijn beroep behoorlijk

2

Sluiten