Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ooft, groente, aan overvloedig boter, kleine hoeveelheden aardappels en brood, en niet te groote porties vleesch, vooral niet 's avonds, ordelijke afwisseling tusschen arbeid, rust en spel, 't voorkomen van overgevoeligheid, grilligheid, en ongedurigheid door een oordeelkundige opvoeding, 't mijden van zenuwprikkelende dranken, vooral van sterke koffie, thee, alcohol, nauwlettende zorg voor den slaap, die 9 a 10 uur moet duren en niet moet verwekt worden door voorlezen, verhaaltjes doen of sprookjes vertellen, dat alles versterkt het kind in zijn jeugd tot de pubertas en schept en houdt in stand een geslacht met een krachtig weerstandsvermogen.

Zooals in de school tucht noodig is, om de onzelfstandige scholieren tot orde, tot oplettendheid en vruchtbare werkzaamheid te brengen, zoo heeft de zenuwlijder, de geestelijk zwakke, onstandvastig als een riet in den wind, de moedelooze, de kleingeloovige een zekere zelfzucht noodig. De zieke moet zichzelf aan een tuchtrégime onderwerpen en hoe oordeelkundige zijn omgeving hem in zijn streven steunt, hoe sneller hij de goede gevolgen zal ondervinden: Hij moet niet over alles willen struikelen, hij moet zich niet door zwarigheden van zijn stuk laten brengen, hij moet niet dadelijk uitvaren en opvliegen, wanneer men hem tegenspreekt, hij moet niet zijn werk of taak ter zijde leggen, wanneer 't niet vlotten wil. Wij menschen kunnen niet alle hinderpalen uit den weg gaan, de slagen van het noodlot moeten wij verdragen; geen aardsch wezen ziet steeds door een onbewolkten hemel boven zich. En we kunnen elkaar dikwijls het leven makkelijk maken. Kan de vrouw den man of de man de vrouw verdriet, ergernis, en opwinding, die dagelijks ons gemoed vergiftigen, besparen, des te beter, want ook de overwinnaar in den strijd wordt licht gewond. Gemoedsrust is een kostbaar goed; verdwijnen bij den man de rimpels van verdriet en gedruktheid, dan wordt het voorhoofd der vrouw ook spoedig weer glad; een gevleugeld woord, een bijbelspreuk, een versje helpen ons dikwijls over oneffenheden heen. De omgeving van den patiënt moet weten, dat nerveusheid een ziekte is en niet berust op inbeelding. Een zenuwkwaal is een ernstige kwaal, die genezen moet worden, en niet weg te redeneeren is.

Sluiten