Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat erger is, de liberalen blijven ook nu onderschrijven, wat Kappeyne van de Copello eens zeide: „Verknoei met uw Bijbelteksten ons Staatsrecht niet!" Zij blijven op politiek en sociaal terrein liet gezag van (Jod en Zijn Woord verwerpen.

De eerlijkheid gebiedt ook om uit te spreken, dat vele patroons, die niet in Roaz maar in Nabal hun evenbeeld vinden, hunnen arbeiders geen recht doen; hen daarentegen aanranden in hun heiligste rechten ; en misbruik makend van hun overwicht tegenover hun arbeiders, de/.en van hun zondags- en nachtrust berooven, hun loon verkorten, hun gezinnen verwoesten, hun leven met een donkeren nevel versomberen.

I)e eerlijkheid gebiedt eveneens om niet te verzwijgen, dat vele arbeiders hunnen patroons geen recht doen, maar door alle gemis van piëteit tegenover hun patroons, door vaak overmatige looneischen, het toch reeds zoo zorgvol leven hunner patroons verbitteren.

De groote strijd van onzen tijd is dan ook voor een groot deel een strijd om het recht.

De verbreking van het recht Gods heeft geleid tot de verbreking van alle recht.

Velen eischen voor zich en hun partij meer dan recht is.

In dien strijd om het recht werpt zich ook de christen met de leuze : Hecht voor allen !

Aan de bespreking van dien strijd, die in onze dagen feller dan ooit is ontbrand, zijn de volgende bladzijden gewijd.

Wij beschouwen dien strijd als de worsteling der eeuwen ; als den strijd van dezen dag; en wij besluiten met een noord tot alle christenen om toch met heel hun verstand, met heel hun hart en met alle kracht aan dezen eeuwenlangen, thans zoo fel ontbranden strijd deel te nemen.

Sluiten