Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reeds in de grijze oudheid, toen de natiën pas uit den schoot der lijden werden geboren, is de strijd hierover aangebonden.

Het eerste volk, dat in de historie optreedt, is het volk, dat „het land der zwarte aarde" bewoont; liet volk van Egypte. En reeds onder dit volk werd aan Gods volk het recht betwist 0111 God te dienen naar Zijn Woord.

^ an' 'n den schoot van dit volk werd Israëls volk geboren. Maar gelijk later Herodes het slagzwaard boven den waren Israël ontblootte, zoo had de Pharao van Egypte het ook op den ondergang van Gods volk toegelegd, en ontzei aan dit volk het recht oni God te dienen naar Zijn heilig bevel.

Maar daar zond God aan dit verdrukte volk een verlosser, die den toorn van Egypte's koning niet vreesde; die liever niet Gods volk kwalijk wilde behandeld worden dan een tijdlang de genieting der zonde te hebben ; en die in de kracht zijns Gods op zegevierende wijze voor Israëls volk hun hoogst en heiligst recht bepleitte.

Gij kent het verloop van den strijd.

De Pharao moest Israël laten trekken. Hij kreeg echter berouw van het verlof, dat hij aan Israëls volk gegeven had, joeg het achterna, en zou het ongewapende volk tussehen de engten van Pi-Hachiroth in zijn bloed hebben gesmoord. Maar Jehova ontblootte den arm Zijner mogendheid boven het verdrukte volk ; stortte den verdruk keiin het watergraf der Roode Zee, en gaf aan Zijn volk de volkomen vrijheid 0111 God te dienen naar Zijn heiligen wil.

Diezelfde strijd om het hoogste recht werd herhaald in de eerste tijden van de christelijke Kerk.

Ook den eersten christenen werd in het Romeinsche rijk het hoogst en heiligst nienschenrecht ontzegd. En dezen wilden zelfs een Nkro als keizer bij de gratie Gods erkennen ; maar hun recht om God te dienen naar Zijn Woord gaven zij voor niets en niemand prijs. Als weerlooze slachtschapen werden deze eerste christenen in banden en gevangenissen geworpen, gesteenigd, in stukken gezaagd, door het zwaard ter dood gebracht, of in woestijnen en spelonken gejaagd. Maar ook over dit Zijn volk heeft

Sluiten