Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zendt dat trotsche huis, dat sedert honderd jaren u aan zijn hoogmoed opoffert, naar Duitschland terug. Ik kom tot u, omringd door edelmoedige martelaren der omwenteling van 17!»7 : wij zijn geenszins de aanvallers; de Oranjepartij deed ons sedert lang een verraderlijken en geheimen oorlog aan; wij zullen uw rijke gewesten doortrekken als vrienden en broeders."

Met open armen werden de Fransche verlossers ontvangen. De Prins moest het land ruimen. Ook in ons land werd de omwenteling tot stand gebracht. Niet alleen staat en kerk, maar ook Christendom en natie werden door de revolutionairen van elkander gescheiden. De God der vaderen werd openlijk verlaten. Zijn Woord werd van alle terrein des levens gebannen. En ook hier werd de omwenteling doorgevoerd, waarin het volk boven de overheid, de mensch boven God werd geplaatst.

Thans had ons volk volop gelegenheid om van den revolutieboom te eten. En het heeft gegeten. Maar zijn vrucht was voor ons volk bitter en wranu-,

o

Gelijk Israël om zijn afval van God in de Babylonische ballingschap werd gevoerd, zoo werd ook ons volk 0111 zijn snoode Godverzaking en Godverlating van zijn vrijheid en zellstandigheid beroofd. Ternauwernood waren de Fransche bevrijders binnengekomen, of ons volk werd onder het Fransche juk geknecht. En schrikkelijk is het, wat ons volk onder de Fransche tyrannie heeft geleden. Onze schatten werden weggevoerd. De bloem onzer natie werd in de Fransche legers ingelijfd, en naar 't buitenland gevoerd, waar zij ver van huis en haard hun graf vonden. En ons volk, dat in vroeger eeuw aan de spits der volken had gestaan, werd nu jaren achtereen als een voetwisch der Fransche natie behandeld. Vooral op Holland had de geweldenaar Napoleon zijn ijzeren hand gelegd. Zelfs na den slag bij Leipzig, waarin Napoleon het onderspit dolf, en waar zijn zon voor goed begon te tanen, dorst Napoi.eon nog zeggen : //Laat men in Holland overtuigd zijn dat ik het land, liever dan het af te staan, aan den oceaan teruggeef."

De God der vaderen evenwel, die Israël eenmaal uit

Sluiten