Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Da Costa was ec'iter meer dichter en theoloog, dan wijsgeer en politicus. En niet hij, maar zijn tijdgenoot en medestander Gkokx van I'rixstkrkr zou de vader worden der partij, die als „parti du Dieu vivant," d. i. als partij van den levenden (iod, de erkenning van God en Zijn Woord op publiek terrein met klimmende kracht zou eischen.

GKOhN VAN PRINSTERER! Rij het hooren van dien naam ontblooten wij onwillekeurig het hoofd. Want in hem zien wij den Mozes, dien de (iod der vaderen ons gat; die den toorn des konings niet vreesde, wanneer hij pleitte voor Gods arme volk ; die liever verkoos met Gods volk de smaadheid van Christus te lijden, dan voor een tijdlang in deze wereld de genieting der zonde te hebben ; die in zijn heiligen strijd voor het recht van God en Zijn Woord, hoe ook telkens teleurgesteld, zich vasthield aan God als ziende den Onzienlijke, en die alzoo in de kracht zijns Gods het christenvolk in Nederland door een woestijn van beproeving en teleurstelling leidde.

Met recht wordt hij door Ciiantkpik dk i,a Saussayk dan ook gekarakteriseerd als ,/un caractère puissant, une personalité originelle et forte, un nom, dant notre pavs se gloritie " d. i. „als een machtig karakter, als een oor spronkelijke en krachtige persoonlijkheid, op wiens naam ons vaderland trotsch is."

Het bestek, dat wij ons stelden, gedoogt niet over dezen vader onzer antirevolutionaire partij hier breed uit te weiden.

Slechts stippen wij aan, dat hij in zijn talrijke geschriften de handhaving van Gods recht op elk gebied des levens bepleitte, waarvan wij als de voornaamste noemen : Ongeloof en Revolutie, Reschouwingen van Staats- en Volkenrecht, Het Recht der Hervormde Gezindheid, Nederlandsche Gedachten, Maatregelen tegen de Afgescheidenen, Archives de la Maison d' Oranges-Nassau, enz. enz.

Groen was evenwel meer geleerde dan partijleider. Ondanks zijn groote bekwaamheden, is het hem daarom nimmer gelukt aan de wordende partij een vaste organisatie te geven.

Sluiten