Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En verwarring in staat en maatschappij ware daarvan het onvermijdelijk gevolg.

De inzetting van den eigendom is volgens de sociaaldemocratie, dit wettig kind en deze erfgename der revolutie, de zondeval der inenschheid. En niet eer zal volgens haar de heilzon voor de menschheid dagen, voordat deze bron van elk maatschappelijk kwaad is weggenomen.

Geen recht of inzetting Gods is er derhalve, die dooide revolutie wordt verschoond.

Gods recht wordt door haar aangerand, en daarmede aan de gerechtigheid de grond ontnomen, waarop zij staat.

Het gezag van Gods Woord wordt door haar verworpen, en daarmede aan de gerechtigheid haar weegschaal ontroofd.

De rechten en inzettingen Gods worden door haar ondermijnd, en aan de gerechtigheid ook haar zwaard ontnomen.

De revolutie is de zonde, de schandvlek der natiën.

En het is tegen deze revolutie, dat de antirevolutionaire partij den strijd heeft aangebonden.

Zij is geen contra-revolutionaire partij. Zij wil geen terugkeer tot de politieke toestanden van den tijd vóór de omwenteling.

Maar zij is een anti-revolutionaire partij. Zij strijdt tegen de revolutie, die op politiek terrein alle door God gestelde orde omkeert. Zij strijdt tegen de verwerping van het hooge recht Gods en van het gezag der Schrift op politiek terrein. Zij strijdt tegen de ondermijning van de wetten en inzettingen, die God als grondslagen der samenleving stelde.

En wel is het getal klein van hen, die deze beginselen in waarheid belijden, en die de consequente toepassing daarvan aandurven. Maar zij, die deze beginselen in waarheid belijden en beoefenen, qelooren ; en het geloof overwint de wereld.

Dit geloof is het geheim der kracht van onze kleine partij. Zij strijdt voor haar beginselen met iets van den moed en den ausdauer onzer Transvaalsche stamverwanten. En zij doet het, omdat zij het diep gevoelt, dat ook in ons land dan alleen alles zal „rech kom," wanneer de antirevolutionaire beginselen in de wetgeving van ons volk hunne toepassing zullen vinden.

Sluiten