Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oriëntatie in de kwestie, beginnen enkele opmerkingen naar aanleiding van deze bezwaren te maken.

In de eerste plaats wijs ik er op, dat de gedachte, die aan de evolutie ten grondslag ligt, niet per se in strijd behoeft te zijn met de waarheid van den val des menschen.

De val des menschen veronderstelt een status integritatis. Doch deze status integritatis aan den aanvang sluit alle ontwikkeling des menschen niet uit. In de zaadkorrel is geheel de plant aanwezig. Toch groeit de plant uit de zaadkorrel op. In het algemeen kunnen wy zeggen, dat aan alle worden een zijn ten grondslag ligt. Iets kan ten slotte slechts worden, wat het in beginsel reeds is.

In de tweede plaats merk ik op, dat de wetenschap in haar oppositie tegen het leerstuk van den val sterk staat, niet om de onwaarschijnlijkheid van het leerstuk zelf, als wel van de formuleering, die er van wordt gegeven ')•

Indien de kerkleer overdrijft en een volkomenheid aan den aanvang van het menscheiyk geslacht stelt, die alle ontwikkeling uitsluit, zal zij zich niet met eenig succes tegenover de aanvallen der wetenschap kunnen verdedigen.

Doch aan dit euvel heeft de Gereformeerde dogmatiek zich althans niet schuldig gemaakt, die met nadruk leert, dat Adam het hoogste nog niet had bereikt.

Ook de H. S. kent deze absolute volkomenheid niet. Adam kon vallen. Hij moest zich het eeuwige leven nog verwerven.

') Dit is niet alleen bij dit leerstuk het geval. Men neemt liet kerkelijk dogma liefst in zijn meest proven vorm en gaat dan aantoonen, dat het onhoudbaar is. Zoo maakt men zich de taak gemakkelijk.

Indien b. v. het leerstuk der verzoening niet anders zeide, dan dat door het bloed van Christus aan Gods toorn is voldaan, en dat wij, indien wij dit nu maar gelooven, vergeving van zonden ontvangen, dan zal het den tegenstanders niet moeielijk vallen, de onjuistheid van deze opvatting aan te toonen.

Doch is verzoening niet anders dan voldoening aan Gods toom en geloof niet anders dan het voor waar houden van een leerstuk?

Sluiten