Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemeenschap als zoodanig het kwade schuilt. Het geestelijke vindt bij den mensch immer eerst zijn voltooiing in het stoffelijke. Geslachtsgemeenschap kan zijn symbool, openbaring van innerlijk liefde-leven.

Wat zondig is in de gemeenschap van man en vrouw, is de heerschappij van den zinnelijken lust over den geest. In zedelijk opzicht mag men alleen datgene doen, wat men laten kan. Kan ik iets niet laten, heeft eenige uiterlijke omstandigheid, heeft eenig motief overheerschende macht over den mensch, zoodat een handeling niet plaats vindt, omdat de mensch in vrije zelfbepaling het wil, dan eerst is het zondig. Ik mag alleen doen, wat ik laten kan.

Dat de zinnelijke lust den mensch heeft overmeesterd, dat is zijn zonde, niet de zinnelijke lust zelve. Ware de mensch in de gemeenschap met God staande gebleven, hij zou kracht hebben gehad en ontvangen, om, gelijk het zijn roeping was, heerschappij te voeren. Nu valt hij uit Gods gemeenschap uit en komt onder de macht der zinnelijke dingen.

Men zal toestemmen, dat de wijze, waarop men het ontstaan der zonde verklaart van grooten invloed is op de wijze, waarop men de zonde bestrijdt.

Acht men het wezen der zonde op Koomsche wyze te bestaan in concupiscentia carnalis, dringt men van de vleeschelijke begeerte niet door tot de diepste begeerte 0111 te zijn als bod, dan zal men op ascetische wijze, door uitwendig bedwang des vleesches, ja door dooding des vleesches de zonde trachten te overwinnen. Het sterven, het verlies van het lichaam, is dan de grootste winst. Maar wanneer men de oorzaak der zonde dieper zoekt, nl. in afval van God, geworden door de hoogmoedige begeerte des menschen om te zijn als God, dan zal men heil alleen verwachten van het herstel der gemeenschap met God. Nu is merkwaardig, hoe door geheel de H. S. èn de bron der zonde, èn de wegneming deizonde immer gezocht worden in de verhouding des menschen tot God. Rechtvaardig is in het Oude Testament allereerst degene, die de verbondsbetrekking, waarin God zich tot Israël

Sluiten