Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij uit. Het optreden van Jezus was in dezen beslist critisch. Het voor veler ethisch besef in onze dagen aanstootelijke demonengeloof was het voor Jezus niet. Zoo hoog men het ethisch besef van Jezus aanslaat, zoo zwaar weegt dit argument.

Hierbij komt, dat men m. i. nooit tot een redelijke verklaring van het bestaan van deze wereld komen kan, indien men het bestaan van den Booze ontkent. ,De werkelijkheid der dingen rondom ons bevestigt de juistheid van Jezus'opvattingen in dezen.

Doch dan moet men één ding doen, wat de Christelijke kerk tot nog toe te weinig gedaan heeft, en wel trachten do beteekenis van het bestaan des Satans te bepalen niet alleen voor den geestelijken, maar ook voor den physieken toestand der wereld, voor de schepping dezer wereld. Dat ik mij hier op gevaarlijke wegen begeef en dat voorzichtigheid geraden is, ben ik mij bewust. Toch staat het bij mij vast, dat de oplossing van menig raadsel, dat ons kwelt, in die richting zal moeten worden gezocht.

Indien één ding moeielijk is, dan is het wel aan te nemen, dat God deze wereld geschapen heeft. Aan de ééne zijde kunnen wij niet anders dan aannemen, dat zij'door Hem ontstaan is, immers moet God de oorzaak zijn van al wat bestaat, anderzijds is het bijna onmogelijk, deze eerst-noodzakelijke religieuse waarheid vast te houden. Immers is er zoo ontzaglijk veel, dat met deze waarheid in beslisten strijd is. Wij ontdekken in deze wereld allerlei, dat met den heiligen, liefderijken wil van God niet in overeenstemming te brengen is. En dat niet alleen in de menschenwereld. Hier verklaart het bestaan der zonde zooveel. Maar ook in dat deel der wereld, dat buiten de zedelijke sfeer ligt. is zooveel, dat met de liefde en de wijsheid van God niet te rijmen is.

Wij zien in deze wereld het onvolkomene aan het volkomene voorafgaan. Eerst is er wat wij noemen de stof, liet absoluut gestaltelooze. Uit dit voimenlooze ontwikkelt zich

Sluiten