Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van God. En inderdaad, zoo is het gegaan. Het kruis van Ghiistus bewijst het. Rondom het kruis van Golgotha concentreert. zich ten slotte de historie der oude wereld. Gelijk Isiaël het middelpunt is der volkeren, zoo is in Israël Christus middelpunt, en in het leven van Christus wederom het kruis. Naar het kruis loopt alles heen.

Uit kruis is geweest Godsverwerping. Wij hebben Jezus gekruisigd. Dit is onze groote zonde.

Bij het kruis wordt de diepste levensgrond van deze wereld openbaai. Het kruis legt de fundamenten dezer wereld bloot.

Bij het kruis blijkt het, dat op den bodem van ons hart

ligt Godsverwerping. Wij hebben Jezus gehaat, veracht.

verworpen. Het kruis zegt ons, wat zonde is. Het rukt alle

bedekselen weg. Het stelt -ons in al onze naaktheid ten toon ').

Ik heb in de voorafgaande bladzijden zeer in 't algemeen gespioken over de gevolgen der overtreding van den eersten mensch, zonder daarbij de vraag aan te roeren, hoe wij ons den overgang van Adams zonde op zijn nakomelingschap hebben voor te stellen.

Wij staan hier voor het moeielijke vraagstuk van de erfzonde of liever van de erfschuld.

Tweeërlei opvatting is er in dezen, 1. die, welke door de nieuwere' theologie voornamelijk wordt verdedigd en 2. die,

') V»or velen gaat het verlossingswerk van Christus in .!<• openbaring Gods op. Indien liet verlossingswerk in niets anders bestond, zouden wij door Christus nooit zijn behouden geworden.

Godsopenbaring zonder meer vernietigt den mensch, omdat deze vijandig staat tegenover God. Wie meent aan Godsopenbaring genoeg te hebben ter verlossing, geeft daarmede bewijs, zieh zelven en zijn vijandschap tegenover God niet te kennen.

Het is eveneens onjuist, het verlossingswerk van Christus in openbaring van (iods liefde te laten opgaan. God openbaart niet iets van Zich, Zijn hefde, Zijn leven, Zijn macht, of wat men meer zou willen noemen. God openbaart Zich Zelven. Erkent men dit niet, dan houdt men op, de volle Godsopenbaring in Christus te gelooven.

Sluiten