Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarom heeft ook het Pelagianisme eenig recht. Een mensch kan, tenzij dan dat hij wederom geboren is, sinds Adams overtreding niet anders dan zondigen. Maar daarom is h\j nog niet ethisch gedetermineerd tot alle kwaad. Hij kan op grond van het collectief bewustzijn, dat hem omringt, bepaalde uitingen van zonde vermijden.

Daarom moeten wij niet zeggen, dat een mensch sinds Adams zonde nog wel tot eenig goed in staat is, maar wel, dat hij macht heeft, sommige openbaringen van zonde te vermijden. Dat de protestantsche orthodoxie, door dit relatief recht van het Pelagianisme niet te erkennen, groote zedelijke schade heeft aangericht, is niet te ontkennen. Het zondig karakter der zonde accentueerende, heeft men vergeten, dat b. v. eer en fatsoen niet als zedelijk waardeloos mogen worden beschouwd.

Op de wijze in de voorafgaande bladzijden ontwikkeld, meen ik, dat het vraagstuk der erfzonde tot een bevredigende oplossing kan worden gebracht. Mocht iemand opmerken, dat er ook volgens deze beschouwing onnoemelijk veel onschuldig leed in de wereld is, dan stem ik dit onmiddellijk toe.

Maar deze onbillijkheid vervalt, indien wij bedenken, dat niemand alleen om Adams zonde verloren gaat. Alleen opzettelijke verwerping van het heil in Christus, positief ongeloof dus, brengt verwerping des menschen met zich mede. Voor ieder mensch is er verlossing uit de ellende. In Christus

in liuis, de jongste verlaat het huis. Wie een zondebewustzijn als van een Maria Magdalena of van een Zacheüs als normatief stelt voor alle menschen , begaat ongetwijfeld een fout. Het inethodisme, dat door en door individualistisch is, kent deze onderscheiding van collectieve en individueele zonde niet. Voor het inethodisme is alle kwaad individueel. Vandaar dat men in methodistische preeken alle menschen tot Zacheüssen en Maria Magdalena s verklaart. Het zondebewustzijn van den „braven mensch komt hiertegen in verzet, en terecht. Indien die brave nu slechts niet vergeet, dat ook hij vergeving en levensvernieuwing van noodt? heeft. Indien hij zich niet bekeert, gaat de tollenaar hem voor in het Koninkrijk der hemelen.

Sluiten