Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christus gedragen, en aldus is de wereld met God verzoend.

Resultaat van Christus' werk is dus, dat wij leven op een met God verzoende wereld.

Mogelijk is deze beschouwing alleen, indien wij uitgaan van de waarheid, dat één schuld oorzaak is van alle overtredingen. Eén xurccxQiiiu ligt op de wereld. Nu dit xatuxyi/tit is weggenomen, is de wereld met God verzoend.

Ik kan hier niet verder op de vraag ingaan, hoe het mogelijk is, dat dit oordeel door Christus is gedragen. Schijnbaar is dit weer onmogelijk. Schuld kan door den een niet overgenomen worden van den ander. Doch de beantwoording van deze vraag, gelijk van zoovele andere, ligt buiten het kader van dit betoog.

Ik heb in deze bladzijden niet anders willen doen dan aantoonen, dat alleen Adams val onzen zedelijken toestand en liet verlossingswerk van Christus verklaart.

De val des menschen is de noodzakelijke veronderstelling van de geheele soteriologie.

Ook indien hij in Gen. III en Rom. V niet ware genoemd, zou een scherp dogmatisch denken tot de gevolgtrekking moeten komen, dat er een eerste overtreding van den eersten mensch is geweest, waardoor geheel de ontwikkeling van liet menschelijk geslacht wordt beheerscht.

Sluiten