Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nationale de roode genoemd. Deze rood-internationale heeft niet uitgewerkt, wat Mar\ daarvan heeft verwacht. Toch heeft zij krachtig medegewerkt om zijn stelsel vooral in Engeland, Frankrijk en Dnitschland te-verbreiden. Zonder overdrijving kan men zeggen, dat Marx mede door haar zijn stempel oj) het toongevend Socialisme van onzen tijd heeft gezet. Wel draagt het Socialisme in ieder der genoemde landen een eigen type; in Engeland een nietpolitiek, een vakgenootschappelijk-economisch ; in Frankrijk een sterk gekleurd revolutionair; in Dnitschland een wettelijk, parlementair en politiek karakter. 1) Maar het grondtype van het Socialisme in al deze landen is Marxistisch.

In Engeland tellen volgens 1 fo.m Manx, den tegen woordigen Engelsehen Socialistischen leider, de Socialistische vereenigingen circa 30000 leden, waaronder niet gerekend zijn de voorstanders der landnationalisatie, de anarchisten en dergelijken; en brengen circa 400000 kiezers hunne stemmen op de sociaal-democratische candidaten uit.

In Frankrijk brachten de Socialisten bij de verkiezingen van 18!t3 589232 stemmen uit, tegen 17(>3<>!> in 1889, wat eene toename beteekent van 234%. In het parlement hebben zij thans veel leden; in vele gemeenteraden vormen zij de meerderheid. In het tegenwoordige, radicale Ministerie zit de Socialist Miij.kraxd. En van den tegenwoordigen politieken toestand schrijft de bekwame Fransche correspondent van de Telegraaf als volgt: „De achterhoede van hel tegenwoordige radicale Ministerie zal de groote menigte onder Socialistische leiding moeten vormen. En de strijd gaat tegen den invloed van kerk en leger. Dat de bezittende burgerij, als het er werkelijk op aankomt, zich tegen het Socialisme zal kanten, is vrij gemakkelijk te voorspellen. Maar voorloopig zijn Socialisme en derde stand broeders in den ongeloove, en kunnen zoolang geen oorlog het leger en geen anarchie de goede krachten der kerk helder in 't licht doen treden, voortgaan met de zegepraal te verkondigen van het menschelijk

1) Zie \V. .Som ha kt, Soeiuliaiue en sociale beweging, blz. 41 en 42.

Sluiten