Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is. En de geheele maatschappij wordt een groot landwerkhnis, waarin de Staat optreedt als directeur, aan elk zijn werk uitdeelt, aan elk het zijne geeft. „Men vreeze niet voor wanorde of geweld," zegt Groen dan ook spottend. De Socialisten hebben daarvan een afkeer. Zij zullen u niets afeischen dan door het staatsgezag en krachtens de wet. Zij zullen alle formaliteiten in acht nemen, en wanneer men u den laatsten penning ontneemt, zult gij niet de minste klacht over onregelmatigheid kunnen hebben. Gij behoeft ook niet tot den bedelstaf te vervallen; er zal altijd voor 11 een plaats in een der groote landswerkhuizen zijn. 1)

Maar dan zuUen door deze staatsalmacht de vrijheid, gelijkheid en broederschap ook tegelijkertijd worden gedood ! Maar dan is deze leuze der Socialisten van vrijheid, gelijkheid en broederschap ook enkel bedrog. Maar dan is ook waar, wat Groen van Prixsterer zoo kernachtig heelt uitgedrukt: „In de Calvinistische reformatie naar de Schrilt ligt oorsprong en waarborg der zegeningen, waarvan 17HM de bedriegelijke belofte en jammerlijke caricatuur gaf."

Slechts schijnbaar is dan ook in dezen opzichte de overeenstemming tusschen het Calvinisme en het Socialisme. Groot is het onderscheid tusschen deze beide. Het Socialisme gelijkt op het Calvinisme als de aap op den mensch. Het Socialisme is, zooals I)r. Kuypke terecht heeft gezegd, het Zerrbild, de caricatuur van het Calvinisme!

1) Zie Grokn van PrikhikuU, Verspreide Geschriften, bladz. 280.

Sluiten