Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van blijde kreten, een hosannah-gezang van moedigen, een gejubel van verlossers en verlosten. Legt uw <)0r op den grond en luistert . . . Het geluid daar diep onder den grond is nog vèr weg, maar het nadert, het nadert, het blijft naderen . . . Legt uw oor op den grond Telkens wordt het blijde gezang krachtiger, want telkens komen er nieuwe stemmen, die het vermeerderen en versterken . . . gisteren een . . . heden een . . . en nu weer Hugexhot.tz."

Verre zij het dan ook van ons om de beteekenis van het Socialisme te onderschatten. Integendeel. Wij beschouwen het Socialisme nu reeds als een reus, die met machtigen greep aan het Calvinisme de leiding der geesten betwist.

In het Calvinisme en Socialisme komen als 't ware David en Gouath tegenover elkander te staan. David, die des Heeren naam uitroept voor Israëls slagorden ; en Gouath, die den naam des Heeren hoont. En tusschen die beiden, wij twijfelen er niet aan, zal in ons land de strijd der toekomst worden gestreden.

Als van zelt brandt nu de vraag op onze lippen: Wie zal in dien strijd triomfeeren ? Het Calvinisme of het Socialisme .J Zal het Calvinisme, dat eenmaal de bakermat van Hollands grootheid is geweest, in dit land de heerschappij over de geesten herwinnen? Of zal ons goede land een proefstation worden voor sociaal-democratische experimenten 'i

Het antwoord op die vraag is te geven. Immers, het Socialisme worde een reus; het Calvinisme blijve voorloopig een herdersknaap gelijk ; aan de overzijde kome steeds meer de overmacht; aan onze zijde is en blijft de Almacht!

In onze ziel leeft althans het onwrikbaar geloof, dat het Calvinisme in ons land nog eenmaal zal triomleeren ; de schoone hope, dat God nog eenmaal door het Calvinisme ons land zal willen verlossen. Hij heeft dit eenmaal gedaan, toen de Calvinisten slechts een tiende deel der natie vormden, en tegen een duizendmaal sterkere overmacht stonden. Hij kan dit ook thans doen, waar zij reeds tot een vijfde deel der natie zijn aangegroeid.

Sluiten