Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch, zal ik dan grootendeels andere vakken hebben te onderwijzen, dan door u werden gedoceerd, de omstandigheid dat ik hier sta doordien uw plaats openviel, zal, naar ik hoop, den band van vriendschap nog versterken, die ons zoovele jaren samenbond.

Hooggeachte Van Blom !

Het is mij een voorrecht als uw collega aan deze Hoogeschool naast u te mogen staan. Reeds vroeger waren wij verbonden door hetzelfde streven: het eerlijk en ernstig zoeken naar waarheid en recht. Dat wij ons beiden daarin één voelen, heeft reeds onze vriendschap gevestigd. Op dezen grondslag staat haar hechtheid verzekerd ook hier.

Hooggeachte Vrienden uit Utrecht fn andere Plaatsen!

Uwe tegenwoordigheid op deze plaats geeft mij blijk dat gij mij ook in mijn nieuwen werkkring niet wilt vergeten. Ik dank u voor den steun, zoovele jaren van u op zoo hartelijke wijze ondervonden. Mag de spreekplaats, mij thans te beurt gevallen, eene andere zijn dan de vroeger door mij ingenomene, de denkbeelden waarop ik ginds uw instemming mocht verwerven, zullen hier met niet minder warmte door mij worden beleden.

Dames en Heeren Studenten!

De rechtsgeleerde magistraat Bartolo de Sasso Ferrato, die ten tijde der Renaissance de theorie verkondigde van de Souvereiniteit van den Staat, heeft met behulp der wiskunde een werk over de overstroomingen van den Tiber en de daartegen uit te vaardigen verordeningen het licht doen zien.

Ik voor mij zou het niet op mij durven nemen, mij te begeven op wiskundig of waterbouwkundig gebied. Maar ik heb van de technische wetenschappen toch wel genoeg vernomen, om de hoog

Sluiten