Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nederl. R. K. Bloemisten en Tuinlieden-Secretariaat

„St. Déusdedit" 600

Diocesane Textielarbeidersbond „St. Severus" in het bisdom

s-Hertogenbosch 2195

Bond van R. K. Steenfabrieksarbeidersvereenigingen en

Correspondentschappen in het aartsbisdom Utrecht . 560

15 bonden 12077 leden.

Wat by eene nadere beschouwing van deze katholieke organisaties opvalt is, dat velen harer absoluut geen invloed hadden in onze katholieke provinciën. Van de 15 R. K. Secretariaten of Bonden hadden de Kleermakers, Schilders, Kalk- en Steenbewerkers, (Metselaars, Steenhouwers, Stucadoors en Opperlieden), Losse werklieden, Kantoor- Handels- Winkel- en Magazijnbedienden, Bloemisten en Tuinlieden, en Steenfabriekarbeiders geen enkele afdeeling in Brabant of Limburg. De Brood-, Koek- en Bakketbakkers, Cacao-, Chocolade- en Suikerbewerkers hadden ééne pruts-afdeeling in deze provinciën, namelijk te Helmond. Dit feit zegt zeker alles. In Brabant en Limburg, waar de arbeidsvoorwaarden zóó slecht zijn als ergens elders, in Brabant en Limburg, waar volgens de verslagen van de Inspecteurs van den Arbeid duizenden kinderen van 12 tot 16 jaren en vrouwen in de beschermde bedrijven 11 uren werken en duizenden mannen 12 uren en meer, konden deze Bonden geen voet vatten. Kan scherper worden aangetoond, dat de weinig beteekenende katholieke vakbeweging, welke met de hulp der geestelijkheid is tot stand gebracht, niet moet dienen om de arbeidsvoorwaarden der loonslaven te verbeteren — immers, ware dit wèl het geval geweest, dan zou ze zich voor alles gekeerd hebben tegen de ongehoorde uitbuiting van het katholieke proletariaat door katholieke werkgevers in het Zuiden — maar om het voortdringen van de klassebewuste vakbeweging te belemmeren?

Het R. K. Secretariaat van Spoor- en Tramwegpersoneel St. Raphael heeft zijn ontstaan geheel te danken aan de werkzaamheid van de Nederl. Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel. Het Secretariaat is onmiddelyk opgericht na de werkstaking van Spoorwegpersoneel op 31 Jan. 1903. Het is dus geboren uit de behoefte de onderkruiperij georganiseerd te kunnen plegen. Het is een zeer slappe organisatie; de contributie bedroeg einde 1906 52 cent per jaar. Het ledental staat aangegeven op 2475, maar nog afgezien van het feit, dat het lidmaatschap, waar de contributie zóó laag is, zeer weinig beduidt, verdient dit cijfer niet het minste vertrouwen. Welnu, dit Secretariaat had in Limburg 529 leden. De Mijnwerkersbond, een speciaal Limburgsche organisatie, telde 587 leden. Deze twee organisaties buiten beschouwing gelaten, telden de Katholieke Secretariaten in de geheele provincie Limburg 287, zegge twee honderd zeven en tachtig leden!

Het R. K. Spoorweg Secretariaat gaf voor in Brabant 1120 leden te hebben. De Diocesane Textielarbeidersbond telde 2195 leden; van den R.K. Sigarenmakersbond waren in deze provincie 1166 leden gevestigd. Overigens had de R. K. Typografenbond in Brabant 47 leden en de Secretariaten van Metaalbewerkers en Timmerlieden resp. 119 en 183 leden. Dat was de gansche oogst.

De verhoudingen zijn er na 31 Dec. 1906 niet beter op geworden. Voorzooverre uit de beschikbare gegevens blijkt, zijn de katholieke vakbonden, de R. K. Tabakbewerkersbond uitgezonderd, na dien datum, sommigen zeer aanzienlijk, teruggeloopen. De R. K. bonden van losse werklieden, handelsen kantoorbedienden, kleermakers, metaalbewerkers, schilders, timmerlieden

2

Sluiten