Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En het schijnt dat de aloude fiere leuze van Groen van Prinsterer nu vice versa gelezen zal worden. Was het eerst „tegen de Revolutie het Evangelie" thans zal het worden voor een iegelijk die de Christelijke beginselen van ons volksleven ondermijnen en uit het staatsleven wegnemen wil: „tegen het Evangelie de Re' ,iutie".

Maar niet bij de victorie der Christelijke partijen zou ik uwe aandacht bepalen. Het was echter noodig to herinneren dat er een strijd is gestreden, dat in dien strijd allerlei twistvragen aan de orde zijn gesteld, en dat na dien strijd tal van problemen zijn besproken geworden. Men sprak van een strijd tusschen Openbaring en Rede, welke aanduiding echter door anderen als eene „valsche leuze" werd gequalificeerd. Zelfs een man van de positie en beteekenis als Professor v. d. Vlugt wijdde aan deze tegenstelling een breedvoerig en alleszins lezenswaardig artikel in het Septembernummer van het nieuw opgerichte tijdschrift Onze Eeuw toen Z.Hooggel. schreef over „De stem des volks en haar vertolker". Daarop volgde een vlugschrift van een onzer kloeke Calvinistische Juristen, Mr. Anne Anema - van wien wij voor de toekomst zoo goede hope hebben — onder den titel „Partij-groepeering". En sinds hadden er in 's Lands Raadzaal tal van belangrijke debatten plaats tusschen den Minister van Binnenlandsche Zaken en de geachte afgevaardigden der Linkerzijde waarbij, zoodra het debat „des Padels Kern" raakte, altoos weer die eeuwenoude, machtige, allesbeheerschende tegenstelling van Rede en Openbaring ter sprake kwam.

Met hier op te wijzen meen ik genoegzaam gevindiceerd te hebben dat het behandelen van deze kwestie alleszins mag worden aangeduid als te zijn het aan de orde stellen van een actueel onderwerp, en vlei ik mij dan ook daarbij op uwe gewaardeerde belangstelling te mogen rekenen.

Alsnu dan overgaande tot de behandeling zelve van deze kwestie, wil het mij het meest wenschelijk voorkomen vooraf een vluchtigen blik te werpen in het reeds genoemd

Sluiten