Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

We zijn aan de behandeling der materieele Rede toe en we constateeren het feit dat hierbij de strijd begint te ontbranden, dat thans de worsteling der geesten een aanvang neemt, dat nu de vijandschap zich begint te openbaren. Hier zien we, globaal genomen, drie scholen tegenover elkander stam, in vijandelijke slagorde tegenover malkaar geschaard, in gevechtsstelling opgesteld.

Allereerst hebben we te doen met de school der Atheïsten en vulgaire Materialisten, die brutaalweg het bestaan van God Almachtig loochenen, die van geene natuurlijke Godskennisse willen weten, en dus ook beweren dat in de materieele Rede daarvan het minste sprankje of vezeltje niet is te vinden.

In de tweede plaats hebben we te luisteren naar die groote school der Naturalisten die zeer zeker de natuurlijke Godskennisse als inhoud der materieele Rede erkennen, en dus ook als voorwerp voor de formeele Rede respecteeren, maar daarbij uitspreken dat deze natuurlijke kennisse Gods volmaakt voldoende is, dat de mensch daarbuiten en daarboven niets behoeft, en zelfs, zal hij wetenschappelijk blijven, het overtollige en overbodige ook verwerpen moet. We hebben hier te doen met de school die de volmaaktheid aanbidt in de natuurlijke Godskennisse — het dusgenaamde Modernisme.

En in de derde plaats hebben we onze aandacht niet het minst te wijden aan de school der Supranaturalisten die eenerzijds de gedachte der natuurlijke Godskennisse aanvaardt, maar deze anderzijds tot hare betrekkelijke waarde reduceert. M. a. w. we hebben hier te doen met de school die weliswaar de natuurlijke Godskennisse op alle gebied des levens erkent, maar deze toch als onvoldoende en ongenoegzaam qualificeert en deswege uiterst dankbaar is voor de buitengewone Openbaring die zij eert üf als correctief voor de in het ongereede geraakte natuurlijke Godskennisse, of als supplement voor de bovennatuurlijke Oodskennisse, öf te wel als beide, n.1. èn als correctief èn als supplement.

2

Sluiten