Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alzijdige sprake ftods in de Natuur". Al wat de aarde bewoont vertoont het merk eens Scheppers, zoo gunstrijk als almachtig. Maar hier kan echter weer geen sprake zijn van strijd tusschen de formeele Rede en de Openbaring Gods in de Natuur, want aan deze Openbaring heeft de formeele Rede slechts hare diensten aan te bieden, afgedacht van de kwestie dat deze sprake Gods in de Heilige Schrift is opgenomen ten einde niet misverstaan te worden, weshalve Calvijn de H. Schrift een bril noemt, om daarmede de Natuur met juistheid te beschouwen.

Van aanbelang is het hierbij te lezen wat de Dordtsche Leerregels uitspreken. In Hoofdstuk III/IV art. 4 heet het: „Wel is waar, dat na den val in den mensch eenig licht der natuur nog overgebleven is, waardoor hij behoudt eenige kennis van God, van de natuurlijke dingen, van het onderscheid tusschen hetgeen betamelijk en onbetamelijk is, en ook betoont eenige betrachting tot de deugd en tot uiterlijke tucht. Maar zóó ver is het van daar, dat de mensch door dit licht der natuur zoude kunnen komen tot de zaligmakende kennisse Gods, en zich tot Hem bekeeren, clat hij ook in natuurlijke en burgerlijke zaken dit licht niet recht gebruikt; ja veel meer ditzelve, hoedanig het ook zij, op onderscheidene wijze geheel bezoedelt en in ongerechtigheid ten onderhoudt; en dewijl hij dit doet, zoo wordt hem alle verontschuldiging voor God benomen."

In tweeërlei opzicht kan er dus sprake zijn van strijd tusschen Rede en Openbaring. Vooreerst waar de ingeschapene Godskennisse zelve na den val en de zonde onzuiver is gewoiden. Dan is ei conflict tusschen het menschelijk bewustzijn en het geschreven Woord Gods. En in de tweede plaats waar de alzijdige sprake Gods in de Natuur niet recht wordt verstaan, door misverstand of wat ook, en dan niet klopt met wat dienaangaande in de Schrift geopenbaard is, waar het noodige correctief geboden wordt.

Dus aan de natuurlijke Godskennisse heeft de mensch niet genoeg. Vooreerst is zij onzuiver geworden, en dan ook

Sluiten