Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rechtsmaatregelen, welke almede nog met eene uit de vroegere opvatting overgebleven benaming, «straffen» worden genoemd, op eenig persoon met het oog op den toestand zijner geestelijke vermogens in het belang der maatschappij wel wenschelijk moet worden geoordeeld, en de term «ontoerekenbaarheid» drukt dit volstrekt niet juist uit; op dat standpunt van halve of gedeeltelijke toerekenbaarheid te spreken heeft zelfs geen redelijken zin. Dat zulks evenwel dagelijks door de psychiaters geschiedt, wijst duidelijk aan hoe weinig hun de aard der tegenwoordige strafactie veelal nog helder is; voor den rechter, die zijn standpunt juist inziet — ook dit is echter, helaas, nog geenszins altijd het geval - heeft zulk een adv,es geene waarde. Het mag daarom, wil men verwarring voorkomen, verkieslijk heeten niet meer van toerekenen te spreken, voor zooveel ten minste de bestaande strafwet zulks toelaat, die deze uitdrukking toch nog heeft behouden.

Vooral op de verbetering der praktijk te dezen opzichte in den tegenwoordigen rechtstoestand is het streven der bedoelde vereenigingen gericht; ongetwijfeld beoogen zij echter tevens alzoo geleidelijk het tot stand komen van wetsverbetenng in denzelfden geest te bevorderen.

Het in Nederland zoo geliefde «haast u langzaam», is voorzeker hier niet uit het oog verloren. In Duitschland bestaan immers al sedert vele jaren zulke vereenigingen. Maar «beter laat dan nooit» is toch ook een goed spreekwoord, en ongetwijfeld kunnen zulke vereenigingen ook in Nederland — ééne ware wellicht daar wel voldoende — toch nog een gunstigen invloed uitoefenen. Want de praktijk van ons strafproces laat ten opzichte van het vermelde - en helaas, niet alleen wat dit betreft - nog zeer veel te wenschen over; de wetgeving op dit gebied is ook nog zeer gebrekkig.

Zal men nu echter langs dezen weg eenige gunstige uitkomst kunnen verkrijgen, dan zal daartoe met wat beleid moeten worden te werk gegaan. Want al worden zij bij eene oppervlakkige beschouwing niet dadelijk gezien, er liggen voetange s en klemmen op den te betreden weg, en om die te vermijden

Sluiten