Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevoelen, deze alle weet te waardeeren en daartusschen evenwicht zoekt tot stand te brengen, dat is te zeggen, als recht. Zoo is het werkelijk wezen van het strafrecht, deze is zijne maatschappelijke beteekenis; onder dit gegeven kan dan ook zijne toepassing naar behooren, d. i. ingevolge zijn aard en zijne maatschappelijke reden van bestaan, niet anders plaats vinden dan wanneer zij geschiedt door personen in staat elk feit en daarmede eiken beklaagde, waarover zij te oordeelen hebben, uit hetzelfde ruime oogpunt, te beschouwen.

Zulk een oordeel kan daarom alleen worden toevertrouwd aan den speciaal daartoe opgeleiden en daarin geoefenden jurist; bij den psychiater zijn noch de theoretische, noch de praktische opleiding aanwezig, welke gevorderd worden om de eischen der maatschappelijke orde, d.i. de hoofdzaak te dezen juist te kunnen beoordeelen. Zijne speciale kennis is meerendeels alleen wat het belang van den beklaagde betreft van gewicht, en kan dus ook alleen dienen om den rechter in zooverre voor te lichten ; maar altijd zal het oordeel aan dezen moeten blijven; nooit mag dit aan den psychiater worden overgelaten ; zelfs kan alleen daar waar er van werkelijke krankzinnigheid sprake is, zijn advies een overwegend gewicht in de schaal leggen. De psychiater heeft alleen oog voor den beklaagde, het maatschappelijk feit valt buiten zijn wetenschappelijken gezichtskring. Men zie zoo b.v. de voordracht in de bijeenkomst van het Psychiatrisch-juristisch Gezelschap op 16 Februari 1907 door Prof. K. HEILBKONNER gehouden. En op zich zelf mag men hem als vakgeleerde dit voorzeker ook niet ten kwade duiden; men verlieze daarbij alleen niet uit het oog dat er alzoo slechts van een beperkt inzicht de sprake kan wezen en drage derhalve wel zorg dit niet als zoodanig ook tot het strafrechtelijk gebied uit te breiden, waar daarmede wel rekening moet worden gehouden maar overigens een ruimer inzicht wordt vereischt. Van uit dat standpunt is dan ook met het optreden van de Lombrosiaansche psychiatrisch-ciiminalistische richting de bekende phrase opgekomen , dat het strafrecht zich niet meer,

Sluiten