Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zooals vroeger, met de misdaad zou hebben bezig te houden maar slechts met den misdadiger, eene phrase, die nog steeds bij velen in eere is. Bombast echter, zooals alle phrasen, reclamepraat ook niet zelden van dezulken, die eene minder deugdelijke waar onder den naam van de echte aanprijzen en die zoo boven deze zoeken te verheffen. En erger nog daar waar zij door crimineel-juristen wordt overgenomen; een veeg teeken mag zij dan toch heeten hoe bij hen eene modesuggestie het wetenschappelijk inzicht heeft verduisterd, hoe zij daardoor het karakter hunner wetenschap geheel uit het oog verliezen en dientengevolge in hare toepassing op de maatschappelijke toestanden op een gevaarlijk dwaalspoor zijn geraakt. Want nog altijd is het wel degelijk de misdaad, het misdadige feit namelijk, als laesie van het wezen der gemeenschap, van het sociologisch belang, wat bij de toepassing van het strafrecht de hoofdzaak is. Alleen om dit tegen te gaan toch bestaat het, uit de behoefte daaraan is het ontstaan.

Omdat nu echter deze laesie aan personen te wijten is, heeft ook de toepassing van het strafrecht met die personen bemoeienis, maar dit treedt dus pas in de tweede plaats op; niet om wille dier personen, maar om wille van het maatschappelijk belang is het dat die bemoeienis geschiedt.

Daarom moet dan ook daarbij de persoon, voor zoover dit noodzakelijk is, aan het algemeen belang worden opgeofferd , en moet zoo die toepassing eventueel zelfs tegen moreel volkomen onschuldige personen plaats vinden; in gevallen b.v. waarin volksmeeningen of godsdienstige inzichten, handelingen, die zulk eene laesie te weeg brengen, eervol en verdienstelijk doen achten of zelfs gebiedend voorschrijven, en dan veelal juist door de besten des volks het meest worden geëerbiedigd. Ik heb in mijne in 1905 verschenen Etudes sur la rcformc du droit dit punt nader uitgewerkt en vele voorbeelden daarvan bij onbeschaafde volken aangehaald; bloedwraak , het dooden van zieken en zwakken, het koppesnellen, enz.; in onze maatschappij doet zich in het weigeren om de wapens ter verdediging van den staat te dragen of 0111 aan het tegen-

Sluiten