Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de waarborgen der wet;

de handelingen die ik nu bedoel;

de gevolgtrekkingen, wanneer men aan die waarborgen deze handelingen toetst?

De Grondwet in Art. 212, is niet dubbelzinnig. „De „inkwartieringen, de transporten en leveranciën, van welken „aard ook, kunnen niet ten laste van een of meerdere „inwoners of gemeenten worden gebragt. Zoo door onvoorziene omstandigheden zoodanige transporten of leverancien „van bijzondere personen of gemeenten worden gevorderd, „zal het Rijk dezelve te gemoet komen en op den voet bij „de reglementen bepaald schadeloos stellen". De reglementen komen hiermede overeen. Art. 1 van het marschreglement (Bijv. op het Staatsblad II, bl. 243) maakt terstond van eene billijke schadeloosstelling gewag. Art. 73 van het Reglement op de huisvesting der troepen (Bijv. op het Staatsblad II, blz. 216) voegt er de bepaling nog bij: zij zullen bij de inwoners, zonder onderscheid, uitsondering of voorregt, moeten worden ingekwartierd. — Dus nooit inkwartiering dan waar, door onvoorziene omstandigheden, volstrekte noodzakelijkheid bestaat: nooit zonder vergoeding ; nooit dan bij alle inwoners, beurtelings of te gelijk.

Aan geschrevene waarborgen ontbreekt het dus niet. En wat kan er tegen over worden gesteld? — Zoodanig is de theorie ; hoedanig is, ten aanzien der Afgescheidenen, thans de praktijk?

Geene inkwartiering, zegt de Grondwet;— en er heeft gedurig, in sommige gemeenten inkwartiering plaats. Zou vervolging om eene Godsdienstoefening die toch zeker niet onchristelijk is, onder de onvoorziene omstandigheden behooren door de Grondwet bedoeld ? Is men er welligt ter rustbewaring toe gedwongen, of is het niet blijkbaar dat de maatregel moet strekken om, zoo mogelijk, de Afgescheidenen terug te brengen van hun opzet door hun het ongenoegen te doen gevoelen van het Gouvernement ?

Schadeloosstelling, zegt de Grondwet;— en de schadeloosstelling wordt geweigerd. De adressen hiertoe aan de Gouverneurs en ook aan Z. M. ingezonden, waarvan sommigen reeds bijna vóór een jaar ingediend zijn, laat men zonder antwoord.

Geen onderscheid, geen uitzondering, geen voorregt, zegt

Sluiten