Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i. Zie hier de voornaamste bezwaren der Afgescheidenen volgens de berigten van hun Maandschrift de Reformatie, hetwelk zich, naar mijn inzien, niet aanbeveelt door den inhoud of toon, maar welks opgave voorzeker juist is. In geval van onwaarheid of overdrijving zou het, dunkt ons, eene vervolging van wege het Publiek Ministerie sedert lang hebben ondergaan en ook allezins verdiend.

a. Veroordeeling door de Regtbanken tot boete en gevangenisstraf. De meeste Regtbanken veroordeelen ; de vonnissen zijn reeds ontelbaar. In Vriesland bedroegen, reeds in Kebr. 1. 1., de boeten ƒ6860 (bl. 187.)

b. Strengheid in de wijs waarop de veroordeeling ten uitvoer wordt gelegd. Bij onvermogenden verkoopt men huisraad, kleederen en kindergoed. Te Oenkerk heeft men de vrouw eens veroordeelden gedwongen nog een rok uit te trekken die daarop verkocht is (bl. 188). — De verkooping geschiedt op Zondag, om den wederinkoop te beletten. — Ken Gescheidene wordt in de gevangenis buiten toegang gesteld (bl. 316).

c. Geweldadige uiteendrijving der bijeenkomsten. De voorbeelden zijn menigvuldig; meermalen hadden mishandeling en verwonding plaats; nog op Paasch-Zondag te Amsterdam (bl. 318).

d. Inlegeringen. — In vele gemeenten worden, uitsluitend bij de Gescheidenen, militairen ingekwartierd; bij één huisgezin zes, tien, twaalf en meer (bl. 121, 123); bij één man te Oosterwolde een en dertig soldaten en een officier (bl 123). De reclames, de requesten om schadevergoeding blijven zonder antwoord; broodsgebrek is het lot van velen geworden (bl. 185).

e. Mishandelingen door het graauw. — De politie weigert bescherming (bl. 189. — Hij Rhenen is een huis, terwijl er godsdienst-oefening in werd gehouden, in brand gestoken (bl. 394)-

Sluiten