Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Keizerlijk Decreet van 25 Nov. 'io was in zijn ganschen omvang rechtsgeldig, behoudens later aan te brengen wijzigingen. Eerst bij de Wet van 3 Maart 1881 (Stbl. 110. 35) werd het nieuwe Nationale Wetboek van Strafrecht vastgesteld, en niet voor 1 September 1886 trad dit in werking.

Bij de toepassing van den C. P. had de Strafrechter het oog te slaan op den Franschen tekst en op de Hollandsche vertaling, en daarom wordt hier Art. 291, waarover Groen handelt, in beide talen medegedeeld.

SECTION VII.

Des associations ou réunions illicites.

291. Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou a certains jours marqués pour s occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former quavec l'agrément du Gouvernement et sous les conditions qu'il plaira a l'autorité publique d'imposer a la société.

Dans le nombre des personnes itidiqué par le présent article, ne sont pas comprises celles domiciliées dans la maison ou V association se réunit.

ZEVENDE AFDEELING.

Van ongeoorloofde gezelschappen of bijeenkomsten.

291. Geenerlei genootschap (of gezelschap) van meer dan twintig personen, met oogmerk om dagelijks of op zekere bepaalde dagen bijeen te komen, ten einde zich met voorwerpen van godsdienst, letterkunde, staatkunde of andere zaken bezig te houden, zal opgerigt mogen worden, dan met toestemming van de Hooge Regering, en onder zoodanige voorwaarden, als het openbaar gezag zal goedvinden het gezelschap op te leggen.

Onder het getal van personen, bij dit Artikel uitgedrukt, zullen niet begrepen zijn, die hunne woonstede hebben in het huis, waar het gezelschap bijeenkomt.

De redeneering van Groen: „Art. 291 kan enz. . .probat, is duidelijk en overtuigend. Alleen wat hij zegt van „het beroep op het tweede der additionele artikelen" van de

Sluiten