Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

making van Job, van Christus en van de gemeente. Maar zal het nu tot deze zichtbare herstelling komen, dan moet Job eerst hare beteekenis leeren verstaan, en daartoe moet het raadsel van zijn tegenwoordig lijden worden opgelost. Als Job de beteekenis van zijn lijden verstaat, dan zal hij ook de verlossing uit dat lijden op de rechte waarde schatten.

Aan de oplossing van dit vraagstuk was nu welbeschouwd nog niets gedaan. Wel hebben de drie vrienden onophoudelijk hunne doctrinaire, valsche opvatting verdedigd. Maar Job heeft hier geene andere opvatting tegenover kunnen stellen, omdat voor hemzelf het raadsel volkomen duister is. Nu heeft hij in den strijd tegen zijne vrienden wel waarheden gegrepen, zoo heerlijk, dat hij voor een oogenblik met het lijden zelf het vraagstuk des lijdens vergeten kon. Maar dat vraagstuk moet zich toch altoos weer opdringen. En als wij Job den weg van geloof tot aanschouwing willen zien bewandelen, zoo moeten we de geschiedenis van dit vraagstuk volgen, waar het een viertal hoofdphasen doorloopt.

Hiermede is het jyrivcipinm dividendi voor ons tweede deel gegeven. Het raadsel van Jobs lijden wordt eerst door de drie vrienden opgegeven, nadat elk hunner nog eenmaal het woord heeft gevoerd en door Job is beantwoord (cap. 20—2(5). Vervolgens wordt het door Job in zijn' vollen omgang ontvouwd en opnieuw aan de orde gesteld (cap. 27—31). Daarna brengt Eliliu het onder een nieuw gezichtspunt, waardoor de oplossing wordt voorbereid (cap. 32—37). Terwijl het ten slotte wordt opgelost door Hem, die 't alleen oplossen kan, namelijk Jhvh zelf (cap. 38—42).

Sluiten