Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is aanbiddelijk groot ; ergo : there are more things in heaven and earth than are dreamt. of in vour philosophy.

Immers, uit cap. 26 : 145 kan worden afgeleid, dat er achter den wirwar van menschelijke ongerechtigheid nog wel goddelijke wijsheid schuilt. „Wie zou den donder zijner mogendheden verstaan ?"

Dat is inderdaad weer een vooruitgang in het geloofsleven van Job.

Tweede Gedeelte : Het Vraagstuk door Job opnieuw gesteld.

Cap. 27—31.

In den aanvang van cap. 27 begint Job duidelijk uit te spreken, wat hij in zijne vorige rede ingewikkeld heeft willen te kennen geven.

l)e drie vrienden zien van het woord af. Zofar, die aan de beurt is, heeft reeds in cap. 20 zijn „ultimatum" gesteld. Elifaz heeft in cap. 22 een slot gemaakt, waarop moeielijk weer een nieuw begin kan volgen, zoodat de wending, door Bildad aan 't gesprek gegeven, hun allicht niet onwelkom is. Zoo schijnt de strijd gesust.

De weldadige invloed, door dit zwijgen van de vrienden op Job uitgeoefend, wordt spoedig merkbaar. Waar zij hun eenzijdig drijven staken, daar komt hij tot de kalmte der ziel, die noodig is om zichzelf te herzien. En dat hij dit gedaan heeft, blijkt duidelijk uit cap. 27 : 7—23.

Deze zelfrevisie van Job is echter geene transactie, gelijk reeds het slot van cap. 26 ons doet vermoeden. Wat hij daar heeft laten voelen, gaat hij hier onomwonden uitspreken en met een' eed bevestigen : nooit ofte nimmer zal hij erkennen, dat zijne vrienden gelijk hadden met hunne beschuldigingen.

4

Sluiten