Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het mag veilig gezegd worden, dat in verloopen tijd weinig struikelblokken de vooruitgang der geneeskunde dermate in den weg stonden als de eeuwige puzzle, die het proces der ontsteking in zijn tallooze verschillende vormen vertegenwoordigde en dat niet slechts in den grijzen voortijd, toen de verkeerde bloedmengingen en lateide humoraal-pathologie een hoofdrol speelden, maar ook nog in de gevorderde periode, waarin de bacteriologie, althans de kennis der lagere levende wezens, reeds haar intrede gedaan had. Aan Meischnikoff komt de eer toe, niet alleen de grondslagen gelegd te hebben tot een ruimer inzicht als waarvan boven sprake was, doch ook in breede lijnen een rationeele leer der ontsteking als algemeen levensverschijnsel, langs de geheele opgaande lijn der ongewervelde en gewervelde dieren te hebben ontwikkeld, zooals deze thans voor ons ligt. Wel verre van de ontsteking te beschouwen als eene, aan het levende organisme vijandig proces, was het de vergelijkende pathologie en de nauwkeuriger kennisname van bacterieele infectieziekten bij lagere gelede dieren, aan de hand waarvan ons Metschnikoff deed zien, dat wij daarbij te doen hebben met een voor het organisme hoogst heilzaam proces. Een complex van verschijnselen bleek het, langs onmiddellijken en ook reflectorischen weg teweeggebracht, dat overal in het levend organisme bereid is zich te ontwikkelen , waar vreemde indringers, vnl. microben, het voortbestaan van het geheele organisme of van een deel daarvan schijnen te bedreigen. Weliswaar, is nog lang niet van alle kanten toegegeven de rol, welke eenerzijds door de lichaamsvochten, anderzijds door de dragers van het leven zelf, m. a. w. door de phagocyten en de witte bloedlichaampjes wordt gespeeld, nog minder is reeds

1

Sluiten